Wuběr rěčow:

Wozjewjenja 5.-6.9.2020

Přeprošujemy wosadnych dźensa a přichodny kónc tydźenja namjetować kandidatow za nowu wosadnu radu kaž tež nowe wosadne předstejićerstwo.

W farskej cyrkwi po wšitkich njedźelskich kemšach a po nyšporje při Marijanskim wołtarku a w klóšterskej cyrkwi pod pišćelemi.

W kapałce Maltezow dźensa a přichodnu njedźelu wot 11:30 do 12:30 při Marijanskim wołtarku.

K tomu su wšudźe přihotowane módre cedlki a tyzki za namjety do wosadneho předstejićerstwa a zelene cedlki a tyzki za namjety do wosadneje rady.

Wozjewjenja 26.07.2020

Młodostni, kotřiž w našej wosadźe hižo swoje hłowne bydlenske sydło nimaja, studija abo wukubłanja dla, kotřiž pak chcedźa so najebać toho na wólbach w našej wosadźe wobdźělić, njech zdźěla swój rozsud zčasom (prošu hač do kónc septembra) přez mejlku farskemu běrowej (hłowne bydlenje prošu podać), zo móžemy jich za našu wosadu k wólbam zapisać a we wosadźe při hłownym bydlenju wotzjewić.

Wozjewjenje 05.07.2020

W nowembrje mamy wolić nowe wosadne gremije. Biskopstwo je za to nowe zakonje wudało.

Wolić ma so wosadna rada, kotraž poradźuje w pastoralnych naležnosćach wosady, a wolić ma so tohorunja, a to prěni raz w stawiznach biskopstwa, wosadne předstejićerstwo.

Wosadne předstejićerstwo zamołwi w přichodźe zhromadnje z wosadnym fararjom wšitke wobsydstwowe a financne naležnosće wosady. Z tym přewozmje tutón gremij dalewuwite nadawki dotalneje cyrkwinskeje rady.

Bliže informacije dóstanjeće na biskopskej internetnej stronje.

posledne wólby běchu 21.09.2014

wolene wosoby

1. Jadwiga Nukowa z Nuknicy - předsydka

2. Wendelin Brězan ze Smječkec

3. dr. Beno Wałda z Worklec

4. Betina Wjeselina z Chrósćic

5. Jurij Kokla z Chrósćic

6. Marko Smoła z Nuknicy

7. Daniela Ćemjerowa z Worklec

8. Roman Mark z Łusča

9. Franc-Józef Anders z Pančic-Kukowa

10. Katarina Beierowa z Pančic-Kukowa

11. Pětr Domš z Pančic-Kukowa

powołane wosoby

12. Jurij Špitank ze Zejic

13. Martina Nowakowa z Chrósćic

14. Claudia Wirthowa z Hory

15. Franciska Šnajderowa z Pančic-Kukowa

rodźene wosoby

16. farar Měrćin Deleńk

17. farski wikar Tomasz A. Dawidowski

18. kapłan dr. Jens Buliš

19. wosadna referentka Marija Clausenowa

Powšitkowne informacije k nadawkam wosadnych radow namakaće we wotpowědnych wustawkach za wosadne rady.

powołane wosoby              

1. Franz-Józef Anders z Pančic-Kukowa

2. dr. Jurij Žur z Pančic-Kukowa

3. Benedikt Rjeda z Prawoćic

4. Pětr Wawrij z Łusča

5. Tadej Cyž z Chrósćic

6. Jan Kliman z Wudworja

předsyda              

7. farar Měrćin Deleńk

 

Powšitkowne informacije k nadawkam noweho wosadneho předstejićerstwa w na biskopskej stronje podate. Dokładne nadawki su w zakonju wo zarjadnistwje wosadow Drježdźansko-Mišnjanskeho Biskopstwa podate, kotryž je tu jako pdf-ka zapołožene.

Impressum und Datenschutz / Impresum a škit datow