Wuběr rěčow:

woleni sobustawajo

Nukowa, Jadwiga

Smoła, Marko

Ćemjerowa, Daniela

Dźisławk, Marko

Wenderotowa, Betina

Hojerec, Božena

Dyrlich, Mikławš

Gerdesowa, Mónika

Pawlikowa, Diana

Brězanowa, Gabriela

powołani sobustawajo

Wirtowa, Clawdija

Ješka, Jan

Wawrichowa, Mónika

rodźeni sobustawajo

farar Měrćin Deleńk

farski wikar Tomasz Dawidowski, tit. farar

kapłan dr. Jens Buliš

wosadna referentka Werónika Wróblowa

woleni sobustawajo

Brězan, Wendelin

Wałda, dr. Beno

Nowakowa, Martina

powołani sobustawajo

Cyž, Tadej

Kliman, Jan

Wałda, Matej

předsyda farar Měrćin Deleńk

powołany kapłan farski wikar Tomasz Dawidowski, tit. farar

Wólbny dźeń

- prošu přinjesće sebi nahubnik a swójski pisak sobu (žadyn wołojnik)

wólbne lokale

- w klóštrje na wikariji wot 8:30 do 12:00 hodź.

- we Worklecach w knježim domje wot 9:30 do 12:30 hodź.

- w Chrósćiach na farje wot 8:00 do 16:00 hodź. Tule přizamknje so zjawne wuličenje wšitkich wotedatych hłosow.

Wotběh

- wot 21.-24.10. dósta kóždy wólbokmany našeje wosady do domu wólbnu zdźěleńku

- ći, kotřiž njejsu žanu dóstali, su pak wólbokmani, njech so w farskim běrowje přizjewja, prošu přez majlku

- k wólbam, dnja 15.11., prosymy zdźěleńku sobupřinjesć

- štóž hać k wólam, njedźelu 15.11. swoje hłowne bydlenje změni, njech so w farskim běrowje přizjewi (majlka abo list)

- njedźelu 25.10. so lisćinje kandidatow wozjewja:

Listowe wólby

- ze zadnej stronu wólbneje zdźěleńki móže kóždy hač do 12.10. skazać listowe wólby

- k tomu, tut zadnju stronu wupjelnić a w farskim běrowje podłožki wotewzać

- listowe wólby móžeće hač do 14.11. w farski póštowym kasćiku wotedać

Dnja 15.11.2020 wotměja so runočasnje dwoje wólby

wólby do wosadneje rady
wólby do wosadneho předstejićerstwa

Listowe wólby wobsahuja sćěhowaće podłožki

· tute informaciske łopjeno
· zeleny hłosowanski lisćik za wólby wosadneje rady
· žołta wólbna wobalka
· módry hłosowanski lisćik za wólby do wosadneho předstejićerstwa
· módra wólbna wobalka
· čerwjena wjetša wólbna listowa wobalka

Wotběh listowych wólbow:

1. Wobaj hłosowanskej lisćikaj prosymy wosobinsce nakřižować.

2. Zeleny hłosowanski lisćik za wosadnu radu - ničo druhe - prošu do žołteje wobalki tyknyć, zaćinić a ničo napisać.

3. Módry hłosowanski lisćik za wosadne předstejićerstwo - ničo druhe - prošu do módreje wobalki tyknyć, zaćinić a ničo napisać.

4. Na čerwjenej wobalce swójske mjeno, předmjeno a adresu napisać.

5. Zołtu a módru wobalku (bjez mjena a adresy!) do čerwjeneje (z mjenom a adresu!) tyknyć a čerwjenu wobalku zaćinić. Chceće-li waš hłós jenož za jedyn gremij wotedać, połožće jenož tu jednu wotpowědnu wobalku do čerwjeneje wobalki.

6. Čerwjenu wobalku prosymy hač do 14.11. do póštoweho kasćika na farje w Chrósćicach tyknyć/pósłać.

posledne wólby běchu 21.09.2014

wolene wosoby

1. Jadwiga Nukowa z Nuknicy - předsydka

2. Wendelin Brězan ze Smječkec

3. dr. Beno Wałda z Worklec

4. Betina Wjeselina z Chrósćic

5. Jurij Kokla z Chrósćic

6. Marko Smoła z Nuknicy

7. Daniela Ćemjerowa z Worklec

8. Roman Mark z Łusča

9. Franc-Józef Anders z Pančic-Kukowa

10. Katarina Beierowa z Pančic-Kukowa

11. Pětr Domš z Pančic-Kukowa

powołane wosoby

12. Jurij Špitank ze Zejic

13. Martina Nowakowa z Chrósćic

14. Claudia Wirthowa z Hory

15. Franciska Šnajderowa z Pančic-Kukowa

rodźene wosoby

16. farar Měrćin Deleńk

17. farski wikar Tomasz A. Dawidowski

18. kapłan dr. Jens Buliš

19. wosadna referentka Marija Clausenowa

Powšitkowne informacije k nadawkam wosadnych radow namakaće we wotpowědnych wustawkach za wosadne rady.

powołane wosoby              

1. Franz-Józef Anders z Pančic-Kukowa

2. dr. Jurij Žur z Pančic-Kukowa

3. Benedikt Rjeda z Prawoćic

4. Pětr Wawrij z Łusča

5. Tadej Cyž z Chrósćic

6. Jan Kliman z Wudworja

předsyda              

7. farar Měrćin Deleńk

 

Powšitkowne informacije k nadawkam noweho wosadneho předstejićerstwa w na biskopskej stronje podate. Dokładne nadawki su w zakonju wo zarjadnistwje wosadow Drježdźansko-Mišnjanskeho Biskopstwa podate, kotryž je tu jako pdf-ka zapołožene.

Impressum und Datenschutz / Impresum a škit datow