Wuběr rěčow:

Impresije na kěrchowje

cyrkej a kěrchow ze sewjera
prózdnjeńca z postawu Lourdeskeje Maćerje Božeje při pućiku na faru z lěta 1931
napohlad kěrchowa do južneho směra
napohlad kěrchowa do sewjerneho směra

Farska cyrkej je wobdata wot wosadneho kěrchowa, je srjedźišćo kěrchowa. Ze wšěch kóncow su durje abo wrota na kěrchow. Dokelž wužiwaja so jako puć do cyrkwje ale tež za hladanje rowčkow. Wšitke wrota su přeco wotewrjene. Po kemšach je zwašnjom, zo wěriwi rowčki jich zemrětych přiwuznych wopytaja k modlitwje. Tohorunja skići so přiležnosć k bjesadźe z druhimi wěriwymi. Kěrchow je tuž nic jenož městnosć modlitwy, wopomnjenja a nadźije za zemrětych přiwuznych, ale tež městnosć zetkawanje a jedne z centralnych městnow wosadneho žiwjenja.

Kěrchow je wobdaty z krutej murju, kotraž je na južnym a zapadnym boku hač do 4 metrow wysoka. W lěće 2003 so dźěl murje sypny a dyrbješe so wobšěrnje ponowić.

Hłowne šćežki kěrchowa buchu wot 2010 do 2017 dospołnje plesterwane.

Dźensniša wulkosć kěrchowa nasta po nowotwarje farskeho kubła we 18 lětstotku. Tehdy wulkosć kěrchowa wjace njedosahaše a dyrbješe so powjećić. Rozsud padny na přepołoženje farskeho kubła a nic na přepołoženje kěrchowa na blak zwonka wsy. Tehdy běše farske kubło mjez dźensnišej čěłownju a kapłanstwom zaměstnjene.

Podłu kěrchowskeje murje steja granitowe stołpy z pěskowcowymi reliefami stacijow křižoweho puća. Srjedu w martrownym tydźenju modla so wěriwi tu křižowy puć w procesjónach w kotrychž ze swojeje wjeski do farskeje wjeski putnikuja. Reliefy buchu w poslednich lětach restawrowane.

Na nyšporach a swjatych dnja so Bože mšě a nyšpory zwjazaja z procejónom po kěrchowje.

Při šćežće wot kěrchowa na farski dwór bu 1931 Lourdeska Grotta natwarjena.

Impressum und Datenschutz / Impresum a škit datow