Wuběr rěčow:

Firmowanje we wosadźe swj. jap. Symana a Judy 14.04.2024

wobraz: Factum / ADP
w: Pfarrbriefservice.de

Swój puć sej wumysli čłowječa wutroba; Knjez pak wjedźe jeho kročele. (Kniha Přisłowow 16/9)

SY dźěćo Bože

Jako małe dźěćo bu křćeny/a. Z toho časa přisłušeš Jězusej Chrystusej a jeho cyrkwi. Staršej stej so tehdy za Twoju křćeńcu rozsudźiłoj. Z tym staj so zawjazałoj, Tebje we wěrje kubłać a Tebi zeznaće wěry zmóžnić. Wuzwoliłoj staj Tebi kmótřow. Woni su slubili staršeju podpěrać a wo Twoje kubłanje we wěrje so sobu starać.

Mjeztym sy dorostł/a, maš swójske nazhonjenja z wěru, křesćanstwom a cyrkwju.

Nětk je přišoł čas přisłušnosć k cyrkwi wudospołnić.

W sakramenće swjateho firmowanja chce Bóh sam TEBJE ze swojej hnadu, Duchom Swjatym, wobdarić!

Biskop budźe Tebje z chrizamom žałbować. Kaž něhdy japoštołow, chce sakrament tež Tebje posylnić, zo by z mocy Ducha Swjateho móhł žiwy/a być a we swěće jako křesćan skutkować.

Při tym móže Ći wot Tebje wuzwoleny/a kmótr/a być z pomocu.

organizacija kołowokoło wučby

1. přeprošeni su šulerjo nětřišich 9. lětnikow

mysli na to:

- zo w tydźenskich wozjewjenjach na pokiwy za firmujomnych kedźbuješ, kaž tež na wosadnej homepage

- zo njedźelu kemši dźeš

- zo jónu za lěto jako družka postawu maćerje Božeje do Róžanta njeseš

Terminy firmowanskeje wučby:

1. wučba je 11.1., 17:00 hodź. w Chrósćicach

Formulary

hač do 21.12. wotedaš přizjewjenje na firmowansku wučbu na farje (Formular dóstanješ 10.12.)

w měrcu wotedaš přizjewjenje na firmowanje (formular dóstanješ we wučbje)

w měrcu: twój kmótr da ći kmótřiske wopismo, jeli ma hłowne bydlenje zwonka wosady, tute wotedaj w farskim běrowje

 

Drasta k firmowanju

Drasta ma swjatkej wotpowědować

Holcy: družka (wulke rubiško, čorny pjezlk) abo šat abo Kostim (wotpowědnje wjedrej (apryl!) und keinesfalls Bauch- oder rückenfrei oder mini)

hólcy: woblek

Terminy w firmowanskim tydźenju

póndźelu a wutoru, 8., a 9.4., 17:00 hodź., pyšimy cyrkej, wijemy pletwu a pójšamy ju zhromadnje z wašimi staršimi a wosadnej młodźinu

štwórtk 11.4., 16:30 hodź. je swj. spowědź w cyrkwi a katecheza

sobotu 13.4., 11:00 hodź. je zwučowanje w cyrkwi

swj. firmowanje je njedźelu 14.4.24
- kemše z biskopom Timmereversom su 9:00 hodź. w farskej cyrkwi
- dźakny nyšpor je 14:00 hodź. w farskej cyrkwi

we wěrje přikład być

- wašim dźěćom přikład być, kak je křesćanska wěra we wšědnym dnju w swójbje a zhromadnosći wosady žiwa

- so wo wěrje doma w swójbje a z přećelemi so rozmołwjeć

- w swójbje zhromadnje so modlić

- křesćanske swjedźenje w běhu lěta žiwi być (kemši hić, putnikować, póstny dźeń dźeržeć)

- dopomniće młodostnych na wotedaće formularow:

1. přizjewjenje na wučbu - hač do 21.12.

2. přizjewjenje na firmowanje - w měrcu

3. kmótřiske wopismo kmóta/kmótry, jelizo ma hłowne bydlenje zwonka wosady - w měrcu

- 8. a 9.4. - pyšenje cyrkwje, wiće pletwy a pójšenje tuteje

Firmowanske mjeno

Dary Ducha Swjateho, kotrehož w swjatym Firmowanju přijimuješ, posylnjuja a pohonjuja Tebje w swojim žiwjenju za Bohom pytać, Jězusa a JEHO swjatu cyrkej lubować a zeskutkownić. Syła swjatych, kotruž naša cyrkej znaje, je hižo k Bohu dóšła a je nam po boku. Wupytaj sebi tuž swoje Firmowanske mjeno - swojeho swjateho - patrona, kotryž će wjedźe.

- sam sej wuzwolić

- poćah k mjenu ma być jasny

- přikłady su swjeći

Sebi mjeno wuzwolić

Mam swjateho, kotrehož wosebje česću abo wo pomoc prošu?
Kotre mjeno so mi lubi? Kotry swjaty je mi bliski? Kotremu swjatemu chcu so bližić? Kotre mjeno nosy wuzwoleny firmowanski kmótr/a?

Swjaty a skutkowanje

Za kóždym mjenom chowa so swjaty (tež patron mjenowany).
Wupytaj sebi wotpowědneho swjateho a rozestajej so z jeho skutkowanjom.

Přikład: Tereza - Terezija z Awile abo Terezija z Lisseux abo Mać Tereza?

Informacije za to namakaš

- w knihach wo swjatych

- we Wosadniku

- online: Ökumenisches Heiligenlexikon: Heilige, Namenstage, Patrone
Youtube-Playlist: Heilige und Heros - Saints and Heroes

Kmótřistwo

Kmótřa pomhaja swojim mótkam po Božim puću kročić.

Na Božej mši firmowanja, při spožćenju sakramenta, połoži kmótr/a prawu ruku na prawe ramjo firmujomneho a wobkrući z tym: "Ja, twój/a kmótr/a podpěram će. Ja wěrju do Boha. Chcu ći přikład być w tym, kak móžeš jako křesćan žiwy być."

Kmótřistwo woznamjenja:

Ja sym prašany, jako čłowjek, jako towarš, nic jako móšeń.
Nimam pjelnić někajki prózdny stólc.
Jako čłowjek sym prašany.
Jedyn młodostny je so mje prašał a chce mje za swojeho kmóta/kmótru.
Snano so instinktiwnje nadźija, pola mje to namakać, štož trjeba.
A to je něšto druhe hač zwučene dary k firmowanju.
Młodostni trjebaja wosoby, kotrež za nich přez woheń du.
Mam tu być, ale nic so nanuzować.
Na swojim žiwjenju směm podźěl dać a směm podźěl brać na žiwjenju mótka/i. Směm wotmołwić, ale nic bjez prašenja.
Tuta słužba wuchadźa z mojeje wěry, z mojeje wutroby.
(z podłožkow biskopstwa Eichstätt 2020)

Zasady kmótřistwa

- kmótr dyrbi być katolik (to rěka: křćeny a firmowany, aktiwny a nic z cyrkwje wustupjeny)

- někotryžkuli kmótr ma na farje wotedać "kmótřiske wopismo", zo smě kmótřić. Koho to potrěchi zhoniće w ekskursu.

Ekskurs: "kmótřiske wopismo"

Što je "kmótřiske wopismo":

To je pismo, kotrež wobkrući, kmótř je we wosadźe, w kotrejž ma swoje hłowne bydlenje, jako katolik žiwy.

Štó trjeba "kmótřiske wopismo":

Kmótřiske wopismo trjebaja jenož kmótřa, kotřiž w Chróšćan wosadźe swoje hłowne bydlenje nimaja (bydla abo studuja w Berlinje, Ralbicach, Drježdźanach - zwonka Chróšćan wosady).

Kmótr kotryž napřikład w Chrósćicach abo Prawoćicach abo Wěteńcy bydli, njetrjeba wopismo, dokelž ma hłowne bydlenje na teritoriju Chróšćan wosady.

Kedźbu: Tež štóž jako student tydźeńsce domoj jězdźi, je pak na swojim studijnym městnje z hłownym bydlenjom přizjewjeny, trjeba kmótřiske wopismo.

Hdźe dóstanješ "kmótřiske wopismo":

Pytaj katolsku wosadu w bliskosći swojeho hłowneho bydlenja. Tam dóstanješ wot fararja "kmótřiske wopismo" (němsce: Patenschein) wustajeny.

Impressum und Datenschutz / Impresum a škit datow