Sprachwahl:

Wosada swj. jap. Symana a Judy - Pfarrei Hl. Apostel Simon und Juda

"Budź chwaleny Jězus Chrystus - Gelobt sei Jesus Christus"

Chryst je z mortwych stanył,
zły duch je zbity padnył.
Z toho so wšitcy radujmy
a Chrystej chwału spěwajmy.
Haleluja! Haleluja! 

Wšitkim přejemy radostne a
žohnowane jutry
.

Vom Tode heut erstanden ist,
der heilge Herre Jesus Christ,
der aller Welt ein Tröster ist.
Haleluja, Haleluja.

Wir wünschen allen ein frohes und gesegnetes Osterfest.

Serbske kemše online

z Chrósćic

Njedźelu 18.4.21 9:00 hodź.: link (wosadny Youtubekanal)

Njedźelu 25.4.21 9:00 hodź.: link (wosadny Youtubekanal)

Njedźelu 2.5.21 9:00 hodź.: link (wosadny Youtubekanal)

Njedźelu 9.5.21 9:00 hodź. z Radworja: link (tamniši youtubowy kanal)

z Kulowa  9.5.21 njejsu !!

Serbske kemše njedźelu 8:30 hodź. (s) z tamnišeho youtuboweho Kanala

Sorbischer Gottesdienststream

aus Crostwitz

Sonntag, 18.4.21 9:00 Uhr: Link (Youtubekanal der Pfarrei)

Sonntag, 25.4.21 9:00 Uhr: Link (Youtubekanal der Pfarrei)

Sonntag, 2.5.21 9:00 Uhr: Link (Youtubekanal der Pfarrei)

Sonntag, 9.5.21 9:00 Uhr aus Radibor: link (Youtubekanal Pfarrei Mariä Rosenkranzkönigin in Radibor)

aus Wittichenau am 9.5.21 nicht !!

Sorbische Hl. Messe sonntags 8:30 Uhr vom Youtube-Kanal der Pfarrei Wittichenau.

Hudźbne přinoški za kemše

Město wot wosadnych spěwanych kěrlušow prosymy wo hudźbne abo rezitatoriske přinoški k wobohaćenju a wobrubjenju kemšow a nyšporow. Zwólniwi wosadni njech so pola knjeni Wróbloweje přizjewja. link k majlce

Musikalische Umrahmung von Gottesdiensten

Anstelle des verbotenen Gemeindegesanges bitten wir um musikalische oder rezitative Beiträge unserer Pfarrgemeindemitglieder um den Gottesdienst zu bereichern. Interessenten mögen sich bei unserer Gemeindereferentin Frau Veronika Robel melden. Link zur E-Mail.

Přehlad za přihot Božeje mšě

- Wupytane kěrluše so do kemši z duchownym wotrěča.

Přistup/ Introitus  =  Zhromadźeni před Bohom w mjenje Jězusa Chrystusa witamy Jeho do našeje srjedźizny! 
-> Kěrluš, kotryž k dnjej abo časej wotpowěduje.

Wuznaće winy  =  Smy njedospołni, hrěšni. Nadźijamy so na Božu smilnosć.
-> Wotpowědna modlitwa abo kěrluš.

Kyrie  =  Strowimy Knjeza

Chwała/ Gloria  =  Cyrkej, kotraž je w Duchu Swjatym zhromadźena, chwali Boha.
-> Chwalbny kěrluš, Gloria, spěwa so jenož na njedźelach, na wysokich swjatych dnjach a wěstych swjedźenjach. Nic na adwentnych a póstnych njedźelach.

Słowna Boža mša = Chrystus je přitomny w Božim Słowje

Čitanje  =  Bóh je přitomny w słowach Swjateho Pisma.

Wotmołwa/Graduale  =  To je antifona z hrónčkami psalma. Tekst wotpowěduje čitanju. Móžny je tež wotpowědny kěrluš.

Wołanje/ Haleluja  =  W póstnym času so haleluja njespěwa.

Ewangelij  =  Bóh je přitomny w słowach Swjateho Pisma.

Wěra/ Credo  =  Wuznawamy našu wěru do trojednoho Boha.
-> Modlimy so pak wulke, pak małe wěrywuznaće abo wotpowědny kěrluš. Jenož na njedźelach a/abo wysokich swjatych dnjach.

Próstwy  =  Prosymy zhromadnje za cyrkej, za swět, za knježacych, za wšitkich a za zemrětych. Próstwy hodźa so k jednotliwym časam a swjedźenjam přiměrić.

Eucharistiska Boža mša = Jězus so spřitomnja

Přinoš/ Offertorium  =  Přinošamy k wołtarjej chlěb a wino, zo byštej byłoj přežohnowanej daraj. (Při zastupje do cyrkwje smy zapołožili woblatko, z tym tež to, štož mamy na wutrobje. To so z daromaj přežohnuje.) Tež kolekta je přinoš, wona přinošuje k žiwjenju cyrkwje.
-> Spěwamy wotpowědny kěrluš, instrumentalny kruch abo je ćišina.

Swjaty/ Sanctus  =  Spěwamy zhromadnje z njebjeskimi mocami Bohu: Swjaty, swjaty, swjaty…
-> Swjaty je bjezposrědna wotmołwa na prefaciju.

Wótčenaš  =  Je originalna modlitwa Jězusa.

Jehnjo Bože/Agnus Dei  =   Wopominamy Jězusa, Jehnjo Bože, za nas zmorjene; stajnje z próstwu wo pokoj na swěće.
-> Jehnjo Bože so spěwa abo modli.

Swj. woprawjenje/Communio Chrystus so nam podawa; nas ze sobu a mjez sobu jednoći. 
-> Instrumentalna hudźba abo wotpowědny kěrluš; čas za ćichu modlitwu a dźak

Dźak  -> Kěrluš abo ćišina.

Rozžohnowanje/Ite, missa est  Žohnowani wróćimy so do wšědneho dnja.
-> Marijanski kěrluš, swjedźenjej wotpowědny kěrluš, instrumentalny kruch abo ćišina.

Termine, Neuigkeiten und weiteres finden sie auf der Internetseite der Dekanatsstelle. Link

Anmeldung zu den Eheseminaren in Schmochtitz sind unter folgendem Link möglich.

Terminy, nowosće a dalše namakaće na internetnej stronje dušepastyrstwa. Link

Přizjewjenje na seminar k přihotej na mandźelstwo je pod sćěhowacym linkom móžne

Modlitwa w "času corona 2.0"

Modlimy so wosebje na zastupnu próstwu swjateho Bosćana a swjateho Juda Tadeja.

"Zaso praju wam: Jeli staj dwaj mjez wami na zemi přezjednaj, njech je, štožkuli chce, wo čož prosytaj, to da so jimaj wot mojeho Wótca, kiž je w njebjesach. Přetož hdźež su dwaj abo třo w mojim mjenje zhromadźeni, tam sym ja mjez nimi." (Mat 18,19-20)

Hačrunjež wobsteji móžnosć we wjetšich skupinach kemše swjećić, je wosobinska modlitwa dale wažna, dokelž su městna w cyrkwi wobmjezowane a wulki dźěl wosadnych kemši přińdź njemóže.

Gebet in "Zeiten von Corona 2.0"

Gerade in diesen Tagen sollten wir die Fürbitte zum Hl. Sebastian nicht vergessen und ihn um Fürsprache bitten. (Gebet zum Hl. Sebastian aus der Pfarrei St. Sebastian in Gisingen).

"Weiter sage ich euch: Was auch immer zwei von euch auf Erden einmütig erbitten, werden sie von meinem himmlischen Vater erhalten. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. (Mat 18,19-20)

Das persönliche Gebet zu Hause ist wichtiger den je, da die Plätze in den Kirchen beschränkt und so der Gottesdienstbesuch nicht für alle möglich ist.

- 19.1. lubjeny póstny a abstinentny dźeń
- 20.1. swj. Bosćana
- 17.2. popjelna srjeda
- 28.3. bołmončka
- 2.4. wulki pjatk
- 4.4. jutry njedźela
- 9.5. prěnje swjate woprawjenje w farskej cyrkwi
- 16.5. prěnje swjate woprawjenje w klóšterskej cyrkwi
- 23.5. swjatki
- 3.6. a 6.6. Bože ćěło
- 11.7. firmowanje w farskej cyrkwi
 

- 19.1. gelobter Fastentag
- 20.1. Sebastiansfest
- 17.2. Aschermittwoch
- 28.3. Palmsonntag
- 2.4. Karfreitag
- 4.4. Ostersonntag
- 9.5. Erstkommunion in der Pfarrkirche
- 16.5. Erstkommunion in der Pfarrvikarie
- 23.5. Pfingsten
- 3.6. a 6.6. Fronleichnam
- 11.7. Firmung in Crostwitz

Běrow w Chrósćicach / Pfarrbüro in Crostwitz

wutoru/Dienstag: 10-12 hodź./ Uhr
štwórtk/Donnerstag: 14-18 hodź./ Uhr
______________________________

Download

wotpuskny paćer / Ablassgebet
___________________________

Impressum und Datenschutz / Impresum a škit datow