Sprachwahl:

Wosada swj. jap. Symana a Judy - Pfarrei Hl. Apostel Simon und Juda

"Budź chwaleny Jězus Chrystus - Gelobt sei Jesus Christus"Serbske kemše online

z Chrósćic

Njedźelu 05.09.21 9:00 hodź.: link (wosadny youtubowy kanal)

Njedźelu 12.09.21 9:00 hodź.: link (wosadny youtubowy kanal)

Njedźelu 19.09.21 9:00 hodź.: link (wosadny youtubowy kanal)

Njedźelu 26.09.21 9:00 hodź.: link (wosadny youtubowy kanal)

z Kulowa 

Serbske kemše njedźelu 8:30 hodź. (s) z tamnišeho youtuboweho Kanala

Sorbischer Gottesdienststream

aus Crostwitz

Sonntag, 12.09.21 9:00 Uhr: Link (Youtubekanal der Pfarrei)

Sonntag, 19.09.21 9:00 Uhr: Link (Youtubekanal der Pfarrei)

Sonntag, 25.09.21 9:00 Uhr: Link (Youtubekanal der Pfarrei)

aus Wittichenau

Sorbische Hl. Messe sonntags 8:30 Uhr vom Youtube-Kanal der Pfarrei Wittichenau.

 

 

Hudźbne přinoški za kemše

Město wot wosadnych spěwanych kěrlušow prosymy wo hudźbne abo rezitatoriske přinoški k wobohaćenju a wobrubjenju kemšow a nyšporow. Zwólniwi wosadni njech so pola knjeni Wróbloweje přizjewja. link k majlce

Musikalische Umrahmung von Gottesdiensten

Anstelle des verbotenen Gemeindegesanges bitten wir um musikalische oder rezitative Beiträge unserer Pfarrgemeindemitglieder um den Gottesdienst zu bereichern. Interessenten mögen sich bei unserer Gemeindereferentin Frau Veronika Robel melden. Link zur E-Mail.

Přehlad za přihot Božeje mšě

- Wupytane kěrluše so do kemši z duchownym wotrěča.

Přistup/ Introitus  =  Zhromadźeni před Bohom w mjenje Jězusa Chrystusa witamy Jeho do našeje srjedźizny! 
-> Kěrluš, kotryž k dnjej abo časej wotpowěduje.

Wuznaće winy  =  Smy njedospołni, hrěšni. Nadźijamy so na Božu smilnosć.
-> Wotpowědna modlitwa abo kěrluš.

Kyrie  =  Strowimy Knjeza

Chwała/ Gloria  =  Cyrkej, kotraž je w Duchu Swjatym zhromadźena, chwali Boha.
-> Chwalbny kěrluš, Gloria, spěwa so jenož na njedźelach, na wysokich swjatych dnjach a wěstych swjedźenjach. Nic na adwentnych a póstnych njedźelach.

Słowna Boža mša = Chrystus je přitomny w Božim Słowje

Čitanje  =  Bóh je přitomny w słowach Swjateho Pisma.

Wotmołwa/Graduale  =  To je antifona z hrónčkami psalma. Tekst wotpowěduje čitanju. Móžny je tež wotpowědny kěrluš.

Wołanje/ Haleluja  =  W póstnym času so haleluja njespěwa.

Ewangelij  =  Bóh je přitomny w słowach Swjateho Pisma.

Wěra/ Credo  =  Wuznawamy našu wěru do trojednoho Boha.
-> Modlimy so pak wulke, pak małe wěrywuznaće abo wotpowědny kěrluš. Jenož na njedźelach a/abo wysokich swjatych dnjach.

Próstwy  =  Prosymy zhromadnje za cyrkej, za swět, za knježacych, za wšitkich a za zemrětych. Próstwy hodźa so k jednotliwym časam a swjedźenjam přiměrić.

Eucharistiska Boža mša = Jězus so spřitomnja

Přinoš/ Offertorium  =  Přinošamy k wołtarjej chlěb a wino, zo byštej byłoj přežohnowanej daraj. (Při zastupje do cyrkwje smy zapołožili woblatko, z tym tež to, štož mamy na wutrobje. To so z daromaj přežohnuje.) Tež kolekta je přinoš, wona přinošuje k žiwjenju cyrkwje.
-> Spěwamy wotpowědny kěrluš, instrumentalny kruch abo je ćišina.

Swjaty/ Sanctus  =  Spěwamy zhromadnje z njebjeskimi mocami Bohu: Swjaty, swjaty, swjaty…
-> Swjaty je bjezposrědna wotmołwa na prefaciju.

Wótčenaš  =  Je originalna modlitwa Jězusa.

Jehnjo Bože/Agnus Dei  =   Wopominamy Jězusa, Jehnjo Bože, za nas zmorjene; stajnje z próstwu wo pokoj na swěće.
-> Jehnjo Bože so spěwa abo modli.

Swj. woprawjenje/Communio Chrystus so nam podawa; nas ze sobu a mjez sobu jednoći. 
-> Instrumentalna hudźba abo wotpowědny kěrluš; čas za ćichu modlitwu a dźak

Dźak  -> Kěrluš abo ćišina.

Rozžohnowanje/Ite, missa est  Žohnowani wróćimy so do wšědneho dnja.
-> Marijanski kěrluš, swjedźenjej wotpowědny kěrluš, instrumentalny kruch abo ćišina.

Termine, Neuigkeiten und weiteres finden sie auf der Internetseite der Dekanatsstelle. Link

Anmeldung zu den Eheseminaren in Schmochtitz sind unter folgendem Link möglich.

Bildungstage der sorbischen Jugend vom 15.-17.10.. Anmeldung unter folgendem Link.

Terminy, nowosće a dalše namakaće na internetnej stronje dušepastyrstwa. Link

Přizjewjenje na seminar k přihotej na mandźelstwo je pod sćěhowacym linkom móžne

Kubłanske dny serbskej młodźiny w Šmiedebergu wot 15.-17.10.. Přizjewjenje je tule móžne.

- 23.-24.5. Swjatki a Swjatki póndźela
- 25.5. 10:00 hodź. dźakne kemše k slěbornemu měšniskemu jubilejej knjeza fararja Měrćina Deleńka
- 3.6.,6.6. a 10.6. Bože ćěło  (štwórtk, njedźela a oktawa)
- 20.6. jubilej biskopstwa
- 29.6. Pětra a Pawoła
- 2.7. Marije wopytanja
- 11.7. firmowanje w farskej cyrkwi
- 15.8. Marije donjebjeswzaća
- 8.9. Marije naroda

- 23.-24.5. Pfingstsonntag und Montag
- 25.5. 10:00 hodź. Dankgottesdienst zum silbernen Priesterjubiläum von Herrn Pfarrer Měrćin Deleńk
- 3.6.,6.6. a 10.6. Fronleichnam (Donnerstag, Sonntag und Oktav)
- 20.6. Bistumsjubiläum
- 29.6. Peter und Paul
- 2.7. Maria Heimsuchung
- 11.7. Firmung in der Pfarrei
- 15.8. Mariä Himmelfahrt
- 8.9. Mariä Geburt

Modlitwa w "času corona 2.0"

Modlimy so wosebje na zastupnu próstwu swjateho Bosćana a swjateho Juda Tadeja.

"Zaso praju wam: Jeli staj dwaj mjez wami na zemi přezjednaj, njech je, štožkuli chce, wo čož prosytaj, to da so jimaj wot mojeho Wótca, kiž je w njebjesach. Přetož hdźež su dwaj abo třo w mojim mjenje zhromadźeni, tam sym ja mjez nimi." (Mat 18,19-20)

Hačrunjež wobsteji móžnosć we wjetšich skupinach kemše swjećić, je wosobinska modlitwa dale wažna, dokelž su městna w cyrkwi wobmjezowane a wulki dźěl wosadnych kemši přińdź njemóže.

Gebet in "Zeiten von Corona 2.0"

Gerade in diesen Tagen sollten wir die Fürbitte zum Hl. Sebastian nicht vergessen und ihn um Fürsprache bitten. (Gebet zum Hl. Sebastian aus der Pfarrei St. Sebastian in Gisingen).

"Weiter sage ich euch: Was auch immer zwei von euch auf Erden einmütig erbitten, werden sie von meinem himmlischen Vater erhalten. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. (Mat 18,19-20)

Das persönliche Gebet zu Hause ist wichtiger den je, da die Plätze in den Kirchen beschränkt und so der Gottesdienstbesuch nicht für alle möglich ist.

- 22.05. prěnje swj. woprawjenje w Chrósćicach
- 29.05. prěnje swj. woprawjenje we Wikariji
- 03.07. firmowanje

- 22.05. Erstkommunion in Crostwitz
- 29.05. Erstkommunion in der Vikarie
- 03.07. FirmungBěrow w Chrósćicach / Pfarrbüro in Crostwitz

wutoru/Dienstag: 10-12 hodź./ Uhr
štwórtk/Donnerstag: 14-18 hodź./ Uhr


Kubłanske dny w Šmiedebergu
Impressum und Datenschutz / Impresum a škit datow