Sprachwahl:

Wosada swj. jap. Symana a Judy - Pfarrei Hl. Apostel Simon und Juda

"Budź chwaleny Jězus Chrystus - Gelobt sei Jesus Christus"

Modlimy so z wami:

Swjataj Symanje a Juda Tadejo,
proštaj Boha za nas!

Swjaty Bosćano, proš Boha za nas!

Swjata Marija, proš Boha za nas!

Swjata Hana, proš Boha za nas!

Wir beten gemeinsam:

Heilige Simon und Judas Thaddäus,
bittet für uns!

Hl. Sebastian, bitte für uns!

Hl. Maria, bitte für uns!

Hl. Anna, bitte für uns!

Wólby wosadnych gremijow

sćěhujće tu aktualne wozjewjenja

Farski běrow/farski dom

Farski běrow je zawrjeny. Kontakt je jenož přez póštu abo majlku móžny. Wosobinske rjadowanje naležnosćow tučasnje njeje móžne.

Farski dom je wot nětka zaso za wšitkich wopytowarjow zawrjeny. 

Prosymy roznošowarjow Katólskeho Posoła Posoły dale we hłownym zachodźe cyrkwje wotewzać.

Kemše w "času corona 2.0"

Njedźelu 25.10.2020 přenjesu so kermušne kemše w 9:00 hodź. w interneće. Tu je link.

W cyrkwi płaći winowatosć nosyć nahubnik.

Modlitwa w "času corona 2.0"

Modlimy so wosebje na zastupnu próstwu swjateho Bosćana a swjateho Juda Tadeja. Nětko před patrónatnym swjedźenjom modlimy so nowenu k swj. jap. Symanej a Judźe Tadejej ze swjećatka (kotrež we hłownym zachodźe leži) abo litaniju z Wosadnika na stronje 264.

Mamy naše zwučenosće změnić a zamóžemy to tež. Njerěka to, zo njesměmy so wjace modlić, ně nawopak. Je trěbne, zo so runje nětko modlimy a rozpominamy.

Jězus sam nam praji, zo je přitomny, hdźež so dwajo abo třo w JEHO mjenje schadźuja:

"Zaso praju wam: Jeli staj dwaj mjez wami na zemi přezjednaj, njech je, štožkuli chce, wo čož prosytaj, to da so jimaj wot mojeho Wótca, kiž je w njebjesach. Přetož hdźež su dwaj abo třo w mojim mjenje zhromadźeni, tam sym ja mjez nimi." (Mat 18,19-20)

Hačrunjež wobsteji móžnosć we wjetšich skupinach kemše swjećić, je wosobinska modlitwa dale wažna, dokelž su městna w cyrkwi wobmjezowane a wulki dźěl wosadnych kemši přińdź njemóže.

Neuwahlen der pfarrlichen Gremien

folgen Sie dem Link für die aktuellen Informationen zu den Wahlen am 15.11.

Pfarrbüro/ Pfarrhaus

Das Pfarrbüro ist geschlossen. Wir bitten darum den Kontakt per Post oder EMail zu suchen.

Das Pfarrhaus ist geschlossen.

Die Austräger des Katólski Posoł bitten wir weiterhin die Zeitschriften im Haupteingang der Pfarrkirche abzuholen.

Gottesdienst in "Zeiten von Corona 2.0"

Der Gottesdienst zum Kirchweihfest in Crostwitz am 25.10.2020 um 9:00 Uhr wird per Internet übertragen. Folgen Sie dem Link.

In den Kirchen und Kapellen unserer Pfarrei gilt Mundschutzpflicht.

Gebet in "Zeiten von Corona 2.0"

Gerade in diesen Tagen sollten wir die Fürbitte zum Hl. Sebastian nicht vergessen und ihn um Fürsprache bitten. (Gebet zum Hl. Sebastian aus der Pfarrei St. Sebastian in Gisingen)  Gerade jetzt zum Patronatsfest beten wir die Novene zu den Hl. Aposteln Simon und Juda aus dem Gebetszettel der Pfarrei, oder die Litanei zum Hl. Ap. Juda Thaddäus.

Wir müssen unsere Gewohnheiten aufgeben und das zur Zeit mögliche zu unserem Besten nutzen. Kein Gottesdienst bedeutet nicht, dass wir nicht Beten dürfen, nein gerade jetzt ist es um so wichtiger das Gebet und die Andacht.

Jesus sagt uns, dass er bei uns ist, wenn zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind:

"Weiter sage ich euch: Was auch immer zwei von euch auf Erden einmütig erbitten, werden sie von meinem himmlischen Vater erhalten. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. (Mat 18,19-20)

Sich versammeln ist auch geistig und gedanklich möglich. Wir können in Gedanken verbunden sein, auch ohne uns an einem Ort zusammenzufinden.

Daher nutzen wir die Gelegenheit zu den gewohnten Gottesdienst und Andachtzeiten in Gedanken verbunden zur Andacht oder Rosenkranzgebet.

- 11.10. firmowanje w Chrósćicach (wot apryla)
- 13.10. 8:30 rjedźenje farskich woknow
- 18.10. kermuša we farskej wikariji
- okt´20 wozjewjenje kandidatow za wólby wosadneju gremijow
- 25.10. kermuša w farskej cyrkwi
- 28.10. patrónatny swjedźeń wosady: swjateju jap. Symana a Judy Tadeja
- 01.11. Wšěch swjatych
- 11.11. swj. Měrćina
- 15.11. wólby wosadnych gremijow

- 11.10. Firmung in der Pfarrkirche (von April)
- 13.10. 8:30 Fensterputzen Pfarrhof
- 18.10. Kirmes in der Vikarie
- okt´20 Veröffentlichung der Kandidatenlisten zur Wahl der pfarrlichen Gremien
- 25.10. Kirchweihfest in der Pfarrkirche
- 28.10. Patronatsfest der Pfarrei: Hl. Apostel Simon und Juda
- 01.11. Allerheiligen
- 11.11. St. Martinsfest
- pfarrliche Gremien - Neuwahlen15.11.2020 Neuwahlen der pfarrlichen Gremien

- 17.2. popjelna srjeda
- 28.3. bołmončka
- 2.4. wulki pjatk
- 4.4. jutry njedźela
- 9.5. prěnje swjate woprawjenje w farskej cyrkwi
- 16.5. prěnje swjate woprawjenje w klóšterskej cyrkwi
- 23.5. swjatki
- 3.6. a 6.6. Bože ćěło
- 11.7. Firmowanje w farskej cyrkwi

- 17.2. Aschermittwoch
- 28.3. Palmsonntag
- 2.4. Karfreitag
- 4.4. Ostersonntag
- 9.5. Erstkommunion in der Pfarrkirche
- 16.5. Erstkommunion in der Pfarrvikarie
- 23.5. Pfingsten
- 3.6. a 6.6. Fronleichnam
- 11.7. Firmung in Crostwitz

- 11.-12.9. dźeń Biskopskeje młodźiny
- 19.9. swjedźeń mandźelskich jubilejow
- 20.9. swjedźeń mandźelskich jubilejow
- 13.-15.11. meditatiwne dny za pomocnikow swjateho woprawjenja
- 20.-22.11. serbskorěčne eksercicije
- 27.-29.11. meditatiwne dny za pomocnikow swjateho woprawjenja

přehlad wšitkich terminow:  Terminübersicht Bistum

- 6.-9.9. Priesterwerkwoche
- 11.-12.9. Bistumsjugendtag
- 19.9. Feier der Ehejubiläen
- 20.9. Feier der Ehejubiläen
- 13.-15.11. Besinnungstage für Kommunionhelfer/-innen und Gottesdienstbeauftragte
- 20.-22.11. Sorbische Exerzitien - Serbskorěčne eksercicije
- 27.-29.11. Besinnungstage für Kommunionhelfer/-innen und Gottesdienstbeauftragte

Übesicht aller Termine:  Terminübersicht Bistum

- Intencije za Bože mšě přijimuja so stajnje spočatk januara (10.01.19) a spočatk julija přeco za slědowace połlěto. Dokładny dźeń so njedźelu do toho wozjewi.
- Wažne Bože mšě, to su mandźelske jubileje a prěnjolětne wopomnjeća, prosymy do toho tež telefonisce skazać.

- Intentionen für die Hl. Messen in der Pfarrkirche werden Anfang Januar (10.01.19) und Anfang Juli für das jeweils folgende Halbjahr angenommen, der genaue Termin wird am vorhergehenden Sonntag vermeldet
- besondere Hl. Messen, das sind Hochzeitsjubiläen und erste Jahresgedächtnisse, bitten wir vorher, auch telefonisch, zu bestellen

Wozjewjenja / Vermeldungen

Běrow w Chrósćicach / Pfarrbüro in Crostwitz

Wot/Vom  24.10.-1.11. zawrjeny/geschlossen

wutoru/Dienstag: 10-12 hodź./ Uhr
štwórtk/Donnerstag: 14-18 hodź./ Uhr

K 50 róčnicy Swjateho Pisma

Impressum und Datenschutz / Impresum a škit datow