Sprachwahl:

Wosada swj. jap. Symana a Judy - Pfarrei Hl. Apostel Simon und Juda

"Budź chwaleny Jězus Chrystus - Gelobt sei Jesus Christus"


Róžowc wo měr a pokoj na swěće!

  • wšědnje w farskej cyrkwi

  • wot póndźele do pjatka 18:30 hodź.

  • Wšitcy sće wutrobnje přeprošeni!


Přihotujće Knjezej puć,
runajće jemu šćežki!
Štož je křiwe,
to budź rune,
škropawy puć płony budź,
a kóždy čłowjek nańdźe
Božu spomožnosć." LK 3,4-6

Bereitet den Weg des Herrn!
Macht gerade seine Straßen!
Was krumm ist, soll gerade,
was uneben ist,
soll zum ebenen Weg werden.
Und alle Menschen werden
das Heil Gottes schauen. Lk 3,4-6


Senjorowe dopołdnjo w Chrósćicach

Zapłać Bóh dźěćo zakładneje šule za zabawjacy adwentny program Chróšćanskim senjoram, wutoru 29.11.2022 dopołdnja.


swj. Borborka na kemšach

Zapłać Bóh Borborce, kotraž je njedźelu 04.12.22.na dopołdnišich kemšach w Chrósćicach pobyła a dźěćom po kemšach jabłuka dariła.
Modlimy so z wami:

Swjataj Symanje a Juda Tadejo,
proštaj Boha za nas!
Swjaty Bosćano, proš Boha za nas!
Swjata Marija, proš Boha za nas!
Swjata Hana, proš Boha za nas!

Wir beten gemeinsam:

Heilige Simon und Judas Thaddäus,
bittet für uns!
Hl. Sebastian, bitte für uns!
Hl. Maria, bitte für uns!
Hl. Anna, bitte für uns!


Serbske kemše online

z Chrósćic

Njedźelu 04.12.22 9:00 hodź.: link (wosadny youtubowy kanal)

Njedźelu 11.12.22 9:00 hodź.: link (wosadny youtubowy kanal)

Njedźelu 18.12.22 9:00 hodź.: link (wosadny youtubowy kanal)

Njedźelu 25.12.22 9:00 hodź.: link (wosadny youtubowy kanal)

z Kulowa 

Serbske kemše njedźelu 8:30 hodź. (s) z tamnišeho youtuboweho Kanala

Sorbischer Gottesdienststream

aus Crostwitz

Sonntag, 04.12.22 9:00 Uhr: Link (Youtubekanal der Pfarrei)

Sonntag, 11.12.22 9:00 Uhr: Link (Youtubekanal der Pfarrei)

Sonntag, 18.12.22 9:00 Uhr: Link (Youtubekanal der Pfarrei)

Sonntag, 25.12.22 9:00 Uhr: Link (Youtubekanal der Pfarrei)

aus Wittichenau

Sorbische Hl. Messe sonntags 8:30 Uhr vom Youtube-Kanal der Pfarrei Wittichenau.

Termine, Neuigkeiten und weiteres finden sie auf der Internetseite der Dekanatsstelle. Link

Adventsfeier der Dekanatsjugend: 04.12.22 14:00 Uhr in Ostro

Terminy, nowosće a dalše namakaće na internetnej stronje dušepastyrstwa. Link

Mandźelske seminary w Smochćicach: přizjewjenja a informacije tu

Adwentnička młodźiny we Wotrowje: 04.12.22, 14:00 hodź.

Modlitwa w "času corona 2.0"

Modlimy so wosebje na zastupnu próstwu swjateho Bosćana a swjateho Juda Tadeja.

"Zaso praju wam: Jeli staj dwaj mjez wami na zemi přezjednaj, njech je, štožkuli chce, wo čož prosytaj, to da so jimaj wot mojeho Wótca, kiž je w njebjesach. Přetož hdźež su dwaj abo třo w mojim mjenje zhromadźeni, tam sym ja mjez nimi." (Mat 18,19-20)

Hačrunjež wobsteji móžnosć we wjetšich skupinach kemše swjećić, je wosobinska modlitwa dale wažna, dokelž su městna w cyrkwi wobmjezowane a wulki dźěl wosadnych kemši přińdź njemóže.

Gebet in "Zeiten von Corona 2.0"

Gerade in diesen Tagen sollten wir die Fürbitte zum Hl. Sebastian nicht vergessen und ihn um Fürsprache bitten. (Gebet zum Hl. Sebastian aus der Pfarrei St. Sebastian in Gisingen).

"Weiter sage ich euch: Was auch immer zwei von euch auf Erden einmütig erbitten, werden sie von meinem himmlischen Vater erhalten. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. (Mat 18,19-20)

Das persönliche Gebet zu Hause ist wichtiger den je, da die Plätze in den Kirchen beschränkt und so der Gottesdienstbesuch nicht für alle möglich ist.

- 2.10. Marije kralowny róžowca (putnikowanje młodźiny do Radworja)
- 16.10. kermuša we Wikariji
- 23.10. kermuša w Chrósćicach
- 28.10. Patrónatny swjedźeń Symana a Judy
- 30.10. kermuša we Worklecach
- 1.11. swjedźeń wšěch swjatych z nyšporom žohnowanja rowow
- 2.11. chude duše
- 11.11. swj. Měrćina
- 16.11. ekumeniska nutrnosć w Tuchorskim lěsu
- 18.11. dźakny wječor cyrkwinskich rjedźerkow
- 20.11. Chrysta Krala
- 22.11. zetkanje kružka Hilžbjetow
- 23.11. zhromadźizna k knize wo/k 800lětnemu jubilejej wosady
- 27.11. 1. adwent
- 8.12. Marije bjezhrěšneho podjeća
- 24.12. patoržica
- 25.12. hody
- 26.12. 2. swjaty dźeń hód, swj. Sćěpana
- 28.12. njewinowatych dźěćatkow
- 31.12. Sylwestra

- 2.10. Mariä Rosenkranzkönigin (Fußwallfahrt der Jugend nach Radibor
- 16.10. Kirmes in der Pfarrvikarie
- 23.10. Kirmes in Crostwitz
- 28.10. Patronatsfest der Pfarrkirche Hl. Ap. Symana a Judy
- 30.10. Kirmes in Räckelwitz
- 1.11. Allerheiligen, Andacht mit Gräbersegnung
- 2.11. Allerseelen
- 11.11. Martinsfest
- 16.11. ökumenische Andacht im Taucherwald
- 18.11. Dankabend für die Kirchenreinigungsfrauen
- 20.11. Christkönig
- 22.11. Elisabethkreis
- 23.11. Versammlung für ein Buch zur 800-Jahrfeier
- 27.11. 1. Advent
- 8.12. Mariä Empfängnis
- 24.12. Heiligabend
- 25.12. Weinachten
- 26.12. 2. Weihnachtstag, Stephanustag
- 28.12. Unschuldige Kinder
- 31.12. Silvester

- 22.2. popjelna srjeda
- 6.4. zeleny štwórtk
- 9.4. jutry njedźela
- 14.5. prěnje swjate woprawjenje w Chrósćicach
- 15.-17.5. próstwowe dny
- 18.5. Bože spěće
- 21.5. prěnje swjate woprawjenje we Wikariji
- 28.5. swjatki njedźela
- 8.6. Bože Ćěło
- 7.-9.7. folklorny festiwal
- 10.-16.7. nabožne prózdninske dny
- 19.8. šulski zachod
- 15.10. kermuša we Wikariji
- 22.10. kermuša w Chrósćicach
- 28.10. firmowanje
- 29.10. kermuša we Worklecach

- 22.2. Aschermittwoch
- 6.4. Gründonnerstag
- 9.4. Ostersonntag
- 14.5. Erstkommunion in Crostwitz
- 15.-17.5. Bitttage
- 18.5. Himmelfahrt
- 21.5. Erstkommunion in der Pfarrvikarie
- 28.5. Pfingstsonntag
- 8.,11.,15.6. Fronleichnam
- 7.-9.7. Folklorefestival Lausitz
- 10.-16.7. RKW
- 19.8. Schuleingang
- 15.10. Kirmes in der Pfarrvikarie
- 22.10. Kirmes in Crostwitz
- 28.10. Firmung
- 29.10.Kirmes in Räckelwitz

misjón k duchownemu přihotej na 800 lětny jubilej wobstaća wosady

 

 

Mission zur geistigen Vorbereitung auf das Pfarrjubiläum

 

 

Swjedźenski tydźeń k wosadnemu jubilejej 800-lětneho wobstaća wosady swj. jap. Symana a Judy kaž tež wjeski Chrósćicy wot 13.-22.6.2025 (19. a 22.6. je Bože Ćěło)

Folklorny festiwal 26.-29.6.2025

předstajenje pasjónskeje hry na farskej łuce w septembrje 2025

 

 

 

Festwoche zur 800-Jahrfeier der Pfarrei Hl. Apostel Simon und Juda, sowie dem Dorf/Gemeinde Crostwitz vom 13.-22.6.2025

Folklore Festival Lausitz 26.-29.6.2025

Freiluft Aufführung der Passion auf der Pfarrwiese im September 2025

 

 Běrow w Chrósćicach / Pfarrbüro in Crostwitz

wutoru/Dienstag: 10-12 hodź./ Uhr
štwórtk/Donnerstag: 14-18 hodź./ UhrImpressum und Datenschutz / Impresum a škit datow