Sprachwahl:

"Budź chwaleny Jězus Chrystus - Gelobt sei Jesus Christus"

Wosada swj. jap. Symana a Judy a farska wikarija Marije donjebjeswzaća
Pfarrei Hl. Apostel Simon und Juda und Pfarrvikarie Mariä Himmelfahrt


Jězuso, daruj nam w tutych 40 dnjach posta wotewrjene wuši, zo bychmy na Tebje słuchali.
Pomhaj nam póznać što je wažne za žiwjenje a čehož móžemy so wzdać, zo móhli so znowa na Tebje wusměrić. Amen.

Jesus, schenke uns in dieser 40 tägigen Fastenzeit offene Ohren, dass wir deine Stimme hören.
Hilf uns zu sehen, worauf wir verzichten können, und zu dir Umkehren. Amen


Nutřkowny přetwar cyrkwje / Innenrenovierung der Pfarrkirche2022/2023

Prosymy dale wo šćedriwe dary. Informacije a impresije namakaće pod linkom w nadpismje.
Wir bitten weiterhin um großherzige Spenden. Informationen und Bauimpressionen finden sie hinter obigem Link.


Modlitwa róžowca:
* w klóštrje:
wutoru 18:30 hodź. (n), pjatk do kemši, njedźelu 14:00 hodź. (n)
* w Chrósćicach:
wot póndźele do pjatka 18:30 hodź.
* w Dobrošicach: srjedu do kemši (17:30 hodź.)
* we Worklecach: wutoru a štwórtk 18:00 hodź.

Rosenkranzgebet:
*
im Kloster: Dienstag 18:30 Uhr (d), Freitag vor der Hl. Messe, Sonntag 14:00 Uhr (d)
*
in Crostwitz: Montag bis Freitag 18:30 Uhr
* in Doberschütz: Mittwoch vor der Hl. Messe
* in Räckelwitz: Dienstag und Donnerstag 18:00 Uhr


Impuls k modlenju wot patra Měrćina Wjelka/ Impuls zum Beten mit Hand und Fuß von Pater Martin Wolf: Der Pater!


Serbske kemše online

z Chrósćic (wosadny youtubowy kanal)

njedźelu 04.02.24, 9:00 hodź.: link

njedźelu 11.12.24, 9:00 hodź.: link 

popjelnu srjedu, 14.2.24, 18:00 hodź.: link (kemše z biskopom)

njedźelu 18.02.24, 9:00 hodź.: link 

njedźelu 25.02.24, 9:00 hodź.: link

Sorbischer Gottesdienststream

aus Crostwitz (Youtubekanal der Pfarrei)

Sonntag 04.02.24, 9:00 Uhr: link

Sonntag 11.02.24, 9:00 Uhr: link 

Aschermittwoch, 14.2.24, 18:00 Uhr: Link (Hl. Messe mit Bischof Timmerevers)

Sonntag 18.02.24, 9:00 Uhr: link 

Sonntag 25.02.24, 9:00 Uhr: link

- 1.1. Nowe lěto - Wysoki swjedźeń Swjateje Marije Maćerje Božeje
- 6.1. Třoch kralow
- 19.1. wosadny lubjeny póstny a abstinentny dźeń
- 20.1. swjedźeń swj. Bosćana
- 11.2. modlerske hodźiny w farskej kaž tež w klóšterskej cyrkwi
- 14.2. Popjelna srjeda
- 19.3. swj. Józefa
- 17.3. putnikowanje swójbow do Róžanta
- 24.3. Bołmončka
- 27.3. křižowe puće na kěrchowje - wjesne procesjóny
- 28.3.-1.4. Swjate tři dny (Zeleny štwórtk, Wulki pjatk, Martrowna sobota, Jutry
- 8.4. Wysoki swjedźeń přizjewjenje Knjeza
- 14.4. firmowanje
- 25.4. procesjón na swj. Marka
- 5.5. prěnje swjate woprawjenje w Chrósćicach
- 6.-8.5. próstwowe dny
- 9.5. Bože spěće
- 12.5. prěnje swjate woprawjenje we Wikariji
- 19.-20.5. Swjatki a Swjatki póndźela putnikowanje - družki
- 26.5. modlerske hodźiny w kóšterskej cyrkwi
- 30.5.,2. a 6.6. Bože ćěło (štwórtk, njedźela a oktawa)
- 24.6. Jana křćenika
- 23.-28.6. nabožny tydźeń
- 29.6. Pětra a Pawoła
- 2.7. Marije wopytanja  putnikowanje do Róžanta - družki
- 21.-26.7. putnikowanje do Krupki
- 28.7.-3.8. putnikowanje ministrantow do Róma
- 15.8. Marije donjebjeswzaća
- 1.9. přiwzaće do młodźiny - namjet z dušepastyrstwa
- 7.9. wulět dekanatneje młodźiny z rejemi
- 8.9. Marije naroda - putnikowanje do Róžanta - družki
- 29.9. domchowanka
- 6.10. modlerske hodźiny w kapałce Maltezow
- 20.10. kermuša we wikariji
- 27.10. kermuša w Chrósćicach
- 28.10. patrónatny swjedźeń
- 1.11. Wšěch swjatych - nyšpor na kěrchowje ze žohnowanjom rowow
- 2.11. Chude duše
- 3.11. kermuša we Worklecach
- 11.11. swj. Měrćina
- pak 9./10.11. abo 16./17.11. wólby do wosadneje rady
- 24.11. Chrysta Krala
- 27.11. zetkanje kružka Hilžbjetow
- 1.12. 1. adwent
- 8.12. 2. adwent a Marije bjezhrěšneho podjeća
- 24.12. patoržica 15:00 hodź. nyšpor
- 25.12. hody
- 26.12. 2. swjaty dźeń hód, swj. Sćěpana
- 28.12. njewinowatych dźěćatkow
- 31.12. Sylwestra

- 1.1. Neujahr Hochfest der Gottesmutter Maria
- 6.1. Hl. Dreikönige
- 19.1. Gebotener Fastentag der Pfarrei
- 20.1. St. Sebastianstag
- 11.2. Anbetung sowohl in der Pfarr- als auch in der Klosterkirche
- 14.2. Aschermittwoch
- 19.3. Josephstag
- 17.3. Familienwallfahrt nach Rosenthal
- 24.3. Palmsonntag
- 27.3. Kreuzwegprozessione der Dörfer
- 28.3.-1.4. Gründonnerstag, Karfreitag, Karsamstag, Ostern)
- 8.4. Hochfest Mariä Verkündigung
- 14.4. Firmung
- 25.4. Markusprozession ins Kloster
- 5.5. Erstkommunion in Crostwitz
- 6.-8.5. Bittage
- 9.5. Himmelfahrt
- 12.5. Erstkommunionsfeier in der Pfarrvikarie
- 19.-20.5. Pfingstsonntag und Montag - putnikowanje - družki
- 26.5. Anbetung in der Klosterkirche
- 30.5.,2. a 6.6. Fronleichnam (štwórtk, njedźela a oktawa)
- 24.6. Johannes der Täufer
- 23.-28.6. RKW
- 29.6. Peter und Paul
- 2.7. Mariä Heimsuchung - putnikowanje do Róžanta - družki
- 21.-26.7. Fußwallfahrt der Jugend nach Krupki
- 28.7.-3.8. MInistrantenwallfahrt nach Rom
- 15.8. Mariä Himmelfahrt
- 1.9. Jugendaufnahme - Vorschlag
- 7.9. Ausflug Dekanatsjugend mit Tanz
- 8.9. Mariä Geburt - putnikowanje do Róžanta - družki
- 29.9. Erntedankfest
- 6.10. Anbetung in der Malteserkapelle
- 20.10. Kirchweihfest Pfarrvikarie
- 27.10. Kirchweihfest in Crostwitz
- 28.10. Patronatsfest
- 1.11. Allerheiligen - nyšpor na kěrchowje ze žohnowanjom rowow
- 2.11. Allerseelen
- 3.11. Kirmes in Räckelwitz
- 11.11. Martinsfest
- pak 9./10.11. abo 16./17.11. PFarreiratswahlen
- 24.11. Christkönig
- 27.11. Elisabethkreis
- 1.12. 1. Advent
- 8.12. 2. Advent Mariä Empfängnis
- 24.12. 17:00 Uhr Andacht Heiligabend
- 25.12. Weinachten
- 26.12. 2. Weihnachtstag, Stephanustag
- 28.12. Unschuldige Kinder
- 31.12. Silvester

Swjedźenski tydźeń k wosadnemu jubilejej 800-lětneho wobstaća wosady swj. jap. Symana a Judy kaž tež wjeski Chrósćicy wot 13.-22.6.2025 (19. a 22.6. je Bože Ćěło)

Folklorny festiwal 26.-29.6.2025

předstajenje pasjónskeje hry na farskej łuce w septembrje 2025

 

 

 

Festwoche zur 800-Jahrfeier der Pfarrei Hl. Apostel Simon und Juda, sowie dem Dorf/Gemeinde Crostwitz vom 13.-22.6.2025

Folklore Festival Lausitz 26.-29.6.2025

Freiluft Aufführung der Passion auf der Pfarrwiese im September 2025

 

 

Termine, Neuigkeiten und weiteres finden sie auf der Internetseite der Dekanatsstelle. Link

Mandźelski seminar

Přizjewjenja za přihot na sakrament mandźelstwa w Smochćicach přijimuja so hač do srjedy, 25. januara 2023 w Dekanatnym dušepastyrstwje we Worklecach. Přizjewjenje je jenož online na internetowej stronje Dekanatneho dušepastyrstwa móžne. Dalše pokiwy namakaće we wuwěšku.

Ausflug der Dekanatsjugend 3.9.

Der Ausflug der Dekanatsjugend ist Sonntag 3.9. Wir bitten bis 8.8. um Anmeldungen unter folgendem Link. Dort finden Sieauch nähere Informationen zu Ausflug.

sexualpädagogischer Workshop WaageMut® 9.9.

Die Dekanatsstelle der Jugendseelsorge lädt Jugendliche ab der 8. Klasse sowie junge Erwachsene ein zum standardisierten, sexualpädagogischer Workshop WaageMut® am 9.9. nach Ralbitz. Weitere Informationen und die Anmeldung sind unter folgendem Link möglich.

 

 

Terminy, nowosće a dalše namakaće na internetnej stronje dušepastyrstwa. Link

Mandźelski seminar

Přizjewjenja za přihot na sakrament mandźelstwa w Smochćicach přijimuja so hač do srjedy, 25. januara 2023 w Dekanatnym dušepastyrstwje we Worklecach. Přizjewjenje je jenož online na internetowej stronje Dekanatneho dušepastyrstwa móžne. Dalše pokiwy namakaće we wuwěšku.

Wulět dekanatneje młodźiny

Za wulět dekanatneje młodźiny (za młodostnych wot 9. lětnika) njedźelu 3.9. su přizjewjenja online hišće hač do wutory 8.8. móžne. Link na dalše informacije a přizjewjenski formular je tule.

Dźěłarnička WaageMut®

Dekanatne dušepastyrstwo přeprošuje wšitkich młodostnych wot 8. lětnika kaž tež młodych dorosćenych na seksualnopedagogisku dźěłarničku WaageMut® dnja 9.9. na Radlubin do Ralbic. Přizjewjenja su hač do wutory 8.8. online móžne. Link na dalše informacije a přizjewjenski formular je tule.


Běrow w Chrósćicach / Pfarrbüro in Crostwitz

wutoru/Dienstag: 10-12 hodź./ Uhr
štwórtk/Donnerstag: 14-18 hodź./ Uhr
wosadny kěrchow

Nowy kěrchowski a popłatkowy porjadk za wosadny kěrchow w Chrósćicach namakaće tule: porjadk jako pdf-ku. Dalše informacije namakaće tule we wotpowědnych stronach.

Friedhof der Pfarrei

Die neue Friedhofs- und Friedhofsgebührenordnung für den Pfarrfriedhof in Crostwitz finden hier als Pdf-Datei. Weitere Informationen zum Friedhof finden sie in den folgenden Seiten.


Impuls do dnja / Tagesimpuls

Impressum und Datenschutz / Impresum a škit datow