Sprachwahl:

Vermeldungen in Crostwitz

na prěnjej adwentnej njedźeli, Ad te levavi, dnja 01. hodownika 2019

 1. Zapłać Bóh wuprajimy Chróšćanskemu wjesnemu towarstwu Domizna za wiće adwentneho wěnca; tak tež darićelej hałžkow.

 2. Dźensa w 16:00 hodź. přeprošujemy na koncert ze skupinu Voxaccord. Na kóncu koncerta prosymy při durjach wo dary za narunanje wudawkow, kaž tež za ponowjenje wjerškow našeju dweju nabóčneju wěžow. We hłownym zachodźe je móžno sej kupić Cejdejki skupiny.
  Na farje so po koncerće prěnje adwentne woknješko wočini.

 3. Zapłać Bóh firmje, kotraž je wosadźe dariła ponowjenje wšitkich štyrjoch wokeńcow hłowneje wěže we wysokosći 4.630,00 €. Samsna firma je wosadźe dariła wšelke dźěłowe graty w hódnoće 1.300,00 €. Dale je so za ponowjenje farskeje cyrkwje dariło: 1x200 €, 1x500€, 1x1000€ a za ponowjenje farskeje třěchi 1x200€, 2x1000€ a 1x1111€. Tež za to wuprajimy z wutroby Zapłać Bóh. Tohorunja wuprajimy wam z wutroby Zapłać Bóh za kóždu modlitwu, kotraž dźěła na cyrkwi přewodźa.

 4. Domawobstaranja w Chrósćicach, Nuknicy a na Horje su wuwzaćnje hižo štwórtk, 5.12., dopołdnja. Domawobstaranja w Hórkach, Nowej Wjesce, Hatach, Hornim Hajnku a w Smječkecach su wutoru dopołdnja.

 5. Jutnje swjećimy póndźelu 4:30 hodź. młodźinske a srjedu 6:00 hodź. wosadne.

 6. Šulske kemše su srjedu we Worklecach a štwórtk w Chrósćicach, stajnje 16 hodź.

 7. W Dobrošicach su kemše srjedu 18:00 hodź.

 8. Senjorojo we Worklecach zetkaja so wutoru. Kemše su 8:30 hodź. přizamknje so adwentnička z programom šulskich dźěći.

 9. We Worklecach modli so róžowc štwórtk 18:00 hodź. Kemše swjeća so štwórtk 18:30 hodź. (ně.) a njedźelu 10:30 hodź. (se).

 10. Firmowanska a prěnjowoprawjenska wučba stej po planje.

 11. Wulět rjedźerkow cyrkwje je sobotu. Wotjězd je 8:15 hodź. wot fary. Nawróćimy so 18:30 hodź. přizamknje so wjećer.

 12. Sobotu dopołdnja 9 do 11:30 hodź. přeprošujemy dźěći na adwentne paslenje. Prošu přinjesće sebi přirodne materialije sobu. Prosymy wo pomocnikow.

 13. Sakrament swjateje křćeńcy spožči so sobotu Tadejej Hrjehorjej ze Zejic.

 14. Sobotu, 7.12., 20:00 hodź. je vesper młodźiny w cyrkwi; zachod přez sakristiju. Njedźelu, 8.12., su młodostni 14:00 hodź. na adwentničku do Ralbic přeprošeni.

 15. Nyšpor na druhej adwentnej njedźeli wuhotuja šola a młodźi dorosćeni.

 16. Gmejna Chrósćicy přeprošuje wutrobnje wšitkich wuměnkarjow na adwentničku štwórtk, 5.12. w 15:00 hodź. do Jednoty. Prosy so wo přizjewjenje hač do 3.12.

 17. Štwórtk 19:00 hodź. zwučuja hrajerjo 8. wobraza hry Mór a lubosć na farje.

 18. Pjatk po kemšach zetka so kružk wěry na farje.

1. adwentna njedźela,

01.12.

7:00

9:00

10:30

14:00

16:00

za + Michała Lorenca a m. Madlenu, kaž tež Hańžu Forchec z Noweje Wjeski

za wosadu

für + Georg Scholze aus Horka und leb. und +++ der Familie, sowie + Agnes Madlenscha aus Wittichenau (za + Jurja Šołtu z Hórkow a žiw. a +++ swójbnych, kaž tež za + Hańžu Madleńšinu z Kulowa)

křćeńca Isabela Kralec z Bóšic

adwentny koncert skupiny Voxakkord

póndźela, 02.12.

4:30

7:00

jutnje młodźiny

za +++ swójby Poleńkec z Čorneho Hodlerja

wutoru, 03.12.

7:00

za + Křesćana Bulanka a ++ staršeju

srjedu, 04.12.
Borbory

6:00

za +++ Hanu Žurowu, m. Jana a dźowku Marju z Worklec

štwórtk 05.12.

16:00

šulske kemše: za + Hanu Nukec z Dobrošic

18:30 hodź. Worklecy, Boža mša

pjatk, 06.12.

Mikławša

18:30

19:00

róžowc a swjata spowědź (f. Deleńk)

za ++ Marju Regelowu a m. Helmuta z Hatow

sobotu,

07.12.


 

16:00

18:00

18:30

20:00

08:00 hodź. Róžant, Boža mša za lud a kraj

swjata spowědź (f. Dzikiewicz)

swjata spowědź (k. Buliš)

za + Chrystofa Šołtu z Hórkow

vesper młodźiny

2. adwnetna njedźelu,

08.12.

7:00

9:00

10:30

14:00

za + Bena Wałdu z Prawoćic k prěnjolětnemu wopomnjenju

za wosadu

für + Maria Wenk aus Horka zum ersten Jahresgedächtnis (za + Marju Wjencynu z Hórkow k prěnjolětnemu wopomnjenju)

hudźbny adwentny nyšpor

am zweiten Adventssonntag, den 08.12.2019

1. Heute ist Andacht um 14:00 Uhr, gestaltet von jungen Erwachsenen.

2. Für die Renovierung des Kirchendaches wurden 200 € gespendet. Ebenfalls wurden für unseren Friedhof zwei Gießkannenhalter gespendet. Ein herzliches Vergelt´s Gott beiden Spendern. Ebenso sagen wir Vergelt´s Gott allen Betern, die für das Gelingen am Bau unserer Kirche beten.

3. Die Jugend ist heute zur Adventsfeier nach Ralbitz eingeladen.

4. Rorate feiern wir am Montag um 4:30 Uhr mit der Jugend und am Mittwoch 6:00 Uhr mit der gesamten Gemeinde. Kinderrorate feiern wir am Donnerstag um 6:00 Uhr. Anschließend gibt es Frühstück im Pfarrhaus.

5. Der Bibelkreis trifft sich am Dienstag um 19:30 im Pfarrhaus.

6. Ebenfalls am Dienstag trifft sich der Kirchenrat um 19:30 Uhr im Pfarrhaus.

7. Firm- und Erstkommunionunterricht sind nach Plan.

8. Schulkindermesse ist Mittwoch in Räckelwitz 16 Uhr.

9. Hl. Messe in Doberschütz ist Mittwoch 18:00 Uhr.

10. In Räckelwitz ist Rosenkranz donnerstags 18:00 Uhr. Hl. Messe ist donnerstags 18:30 Uhr (d) und sonntags 10:30 hodź. (sorb.).

11. Am Donnerstag um 19 Uhr probt das 5. Bildes des Spieles "Pest und Liebe".

12. Am Samstag um 20:00 Uhr ist Vesper der Jugend in der Pfarrkirche.

13. Die Andacht am nächsten Sonntag wird von unseren Ministranten gestaltet. Dafür proben die Ministranten am Samstag um 11:00 Uhr.

14. Faschingsfeier der Pfarrgemeinde wird am 25. Januar 2020 gefeiert.

15. Heute nach dem Gottesdienst sind alle die den Namen Maria tragen zum Öffnen der Adventstür eingeladen.

2. adwnetna njedźelu,

08.12.


7:00

9:00

10:30

14:00


 

za + Bena Wałdu z Prawoćic k prěnjolětnemu wopomnjenju

za wosadu

für + Maria Wenk aus Horka zum ersten Jahresgedächtnis (za + Marju Wjencynu z Hórkow k prěnjolětnemu wopomnjenju)

hudźbny adwentny nyšpor

póndźela,

09.12.
swj. Marije bjezhr. podjeća

4:30

7:00

jutnje młodźiny

za + Gerata Pöpela a žiw. a +++ Böplec a Bartec

wutoru, 10.12.

7:00

za + Móniku Kmjećowu z Nowoslic

srjedu, 11.12.

6:00

jutnje dźěći: za + Lejnu Šołćinu z Wudworja a +++ swójbnych

štwórtk, 12.12.

16:00

šulske kemše: za + Jakuba Zarjeńka a m. Hanu z Časec

18:30 hodź. Worklecy, Boža mša

pjatk, 13.12. swj. Lucija

18:30

19:00

róžowc a swjata spowědź (f. Deleńk)

za ++ Jurja Sucho a m. Marju

sobotu, 14.12.

Jan z křiža

 

16:00

18:00

18:30

20:00

08:00 hodź. Róžant, Boža mša za lud a kraj

swjata spowědź (f. Dzikiewicz)

swjata spowědź (f. Deleńk)

za + Konrada Vcelicha z Hórkow

vesper młodźiny

3. adwentna njedźela, 15.12.

7:00

9:00

10:30

14:00

za +++ Jana Chěžku, m. Antoniu, synow Měrćina a Jana z Hórkow

za wosadu

für + Paul Schäfer aus Bautzen, sowie +++ der Familie (za + Pawoła Wowčerka z Budyšina a +++ swójbnych)

adwentny nyšpor z ministrantami

Impressum und Datenschutz / Impresum a škit datow