Wuběr rěčow:

Wozjewjenja za wosadu swj. jap. Symana a Judy

na 24. přezlětnej njedźeli, dnja 13.09.2020

1. Pjatk dóńdźe na faru list z Biskopskeho Ordinariata, w kotrymž knjez biskop zdźěli, zo wón knjeni Mariju Clausenowu k 24. awgustej ze słužby wosadneje referentki w našej wosadźe wuwjaza a zdobom jako wučerku nabožiny na wšelakich šulach Budyskeho dekanata powoła. Knjeni Clausenowej prajimy po tutym puću wutrobne Zapłać Bóh za 21 lětne spomóžne skutkowanje w našej wosadźe. Oficielne rozžohnowanje z wosadu budźe přichodnu njedźelu, 20.9., w farskej wikariji a njedźelu, 11.10., w farskej cyrkwi.

2. Zapłać Bóh prajimy za bohate wobdźělenje na putnikowanju k swjedźenjej swjateje Marije naroda; wosebje dźakujemy so z wuroby wšitkim, kotřiž su słužbu wukonjeli: družkam, hotowańčam, ministrantam, chorhojnikomaj a kantorej.

3. Přeprošujemy wosadnych dźensa namjetować kandidatow za nowu wosadnu radu kaž tež nowe wosadne předstejićerstwo. Za waše namjety su přihotowane módre cedlki a tyzki za kandidatow do wosadneho předstejićerstwa a zelene cedlki a tyzki za namjety do wosadneje rady. W farskej cyrkwi sčini so to po wšitkich njedźelskich kemšach a po nyšporje při Marijanskim wołtarku a w klóšterskej cyrkwi pod pišćelemi, w kapałce Maltezow dźensa wot 11:30 do 12:30 při Marijanskim wołtarku.

4. Njedźelu (dźensa) 14:00 hodź. je w farskej cyrkwi nyšpor.

5. Dźensa w 15:00 hodź. přeprošujemy k modlitwje při křižu na "Kochec Hórce" pola Noweje Wjeski k 200-lětnemu wobstaću křiža.

6. Dźensa 18:00 hodź. zetka so na farje wólbny wuběrk.

7. W klóštrje je dźensa 14:30 hodź. a wutoru 18:30 hodź. róžowc. Pjatk 18:30 hodź. modlimy so róžowc w farskej cyrkwi.

8. Póndźelu je swjedźeń powyšenja swjateho křiža. Kemše swjećimy 19:00 hodź.

9. Wosadna rada a cyrkwinska rada zetkatej so póndźelu po kemšach na farje.

10. Šulske kemše su wutoru 15:30 hodź. w klóšterskej cyrkwi.

11. Wutoru 18:00 hodź. modlimy so w farskej cyrkwi pokutny róžowc.

12. Srjedu w 10:00 hodź. su patronatne kemše domu swj. Ludmiły w farskej cyrkwi. Wosadni su wutrobnje přeprošeni.

13. Kemše w Dobrošicach su srjedu 18:00 hodź.

14. Přiležnosć k swjatej spowědźi je w klóšterskej, kaž tež w farskej cyrkwi, pjatk do kemši a sobotu 16:00 hodź.

15. Mandźelskaj Marja und Chrystof Zahrodnik swjećitaj sobotu dźakne kemše k slěbornemu kwasej. K tomu přejemy bohate Bože žohnowanje.

16. Sakrament swjateje křćeńcy spožći so sobotu Sinji Rabec z Walzenhausena (Šwica) a Antonej Sćapanej z Noweje Wjeski.

17. Prěnje swjate woprawjenje we farskej wikariji swjećimy njedźelu 27.9. Prěnjowoprawjenska wučba k tomu je wutoru 14:30 hodź. serbsce a pjatk 14:00 hodź. němsce, stajnje na wikariji.

18. CDejki z wobrazami prěnjeho swjateho woprawjenja w Chrósćicach móža so w farskm běrowje wotewzać.

19. Sakrament swjateho mandźelstwa chcetaj sej spožćić, prosytaj wěriwych wo modlitwu a připowědataj so 3. raz:
Marcel Jursch z Wotrowa a Anne Šołćic z Pančic-Kukowa.
wěrowanje je sobotu we Wotrowje.

20. Kolekta přichodnu njedźelu je za cyrkwinske zjawnostne dźěło postajena.

21. Ministranća njech so prošu dale samostatnje a dobrowólnje za słužbu w farskej cyrkwi zapisaja. Lisćina je na durjach stareje sakristije.

22. Prěnja nabočna wěža ma zaso swój wjeršk. Zběhanku swjećimy, hdyž ma tež druha wěža zaso nowy wjeršk.

23. Farar Deleńk je wot 16.-25.9. w dowolu.

24. Přichodne zetkanje firmujomnych je 25.9. Spočatk je z kemšemi w 19:00 hodź. w farskej cyrkwi, přizamknje so katecheza na farje.

25. Dźensa a přichodnu njedźelu je wustajeńca wo stawiznach bratstwa swjateho Bosćana po wšitkich kemšach w Hórnikowym domje přistupna. Po nyšporje a
16 hodź. budźetej wjedźeni. Tež wutoru wot 17 do 19 hodź. je wustajeńca přistupna.

26. Dnja 6.9. zemrě w starobje 83 lět Theresa Kubicowa, rodź. Wulleńkec, z Worklec. Chowanje a rekwiem běštej štwórtk
Dnja 10.9. zemrě w starobje 88 lět Hildegard Pólkowa, rodź. Rungec, z Pančic-Kukowa. Paćer pusteho wječora je póndźelu wot 16:00 do 19:00 hodź. Chowanje a rekwiem stej wutoru 16:30 hodź. - RIP -

wot njedźele 13.09. do njedźele 20.09.2020

24. přezlětna njedźela,

13.09.

07:00 h za ++ Michała a Madlenu Krawčikowu ze Zejic

09:00 h za wosadu

10:30 h für + Benno Schierack aus Miltitz und +++ der Familie Kobsch aus Räckelwitz (za + Bena Šěraka z Miłoćic a +++ swójby Kobšec z Worklec)

14:00 h nyšpor

póndźela,  14.09.
pow. swj.
křiža

19:00 h za ++ Marju a Jurja Šwuraka z Jaseńcy a +++ swójby Šwurakec

wutora, 15.09.
Bolosćiweje
maćerje

07:00 h za chude duše

18:00 h pokutny róžowc

srjeda,16.09.
Ludmiły

7:00 h za žiw. +++ swójbow Glücklichec a Zahrodnikec

10:00 h dźakne kemše domu swjateje Ludmile

štwórtk, 17.09.

18:30 hodź. Worklecy, Boža mša

pjatk,  18.09.
Stanisława Kostki

18:30 h swjata spowědź (f. Anders)

19:00 h za ++ Pawoła Knopa a m. Hańžu z Chrósćic

sobota, 19.09.

13:30 h dźakne kemše slěbornemu kwaser Chrystofa a Marije Zahrodnikoweje z Chrósćic

14:30 h křćeńca: Sinja Rabe z Walzenhausen, Šwica

15:15 h křćeńca: Anton Sćapan z Noweje Wjeksi

16:00 hodź. swjata spowědź (k. Buliš)

18:30 h za + Jurja Knebla z Dobrošic

25. přezlětna njedźela,

20.09.

07:00 h za žiw. a +++ swójbow Henčlec a Heblakec z Hórkow

09:00 h za wosadu

10:30 h für + Agnes Paschke aus Horka (za + Hańžu Pašcynu z Hórkow)

14:00 h nyšpor

Sonntag / njedźelu 13.09.

24. Sonntag im Jahreskreis

24. přezlětna njedźela

Hl. Johannes Chrysostomus

7.30

9.00

10.30

14.00

Boža mša / Hl. Messe in sorbischer Sprache. za + Rejzu Hermanowu z Kukowa

Konventhochamt

Heilige Messe / Boža mša w němskej rěči: na wěste měnjenje swójby Wałdźic

Rosenkranz für Frieden in der Welt

Montag / póndźelu 14.09.

Kreuzerhöhung

7.00

Konventmesse

Dienstag / wutoru 15.09.

Maria Schmerzen

7.00

15:30

18.30

Konventmesse

šulske kemše/Kindergottesdienst in sorbischer Sprache: za ......................

Rosenkranz um geistliche Berufungen

Mittwoch / srjedu 16.09.

Hl. Cyprian, Hl. Kornelius

7.00

8.00

Konventmesse

Boža mša / Hl. Messe in sorbischer Sprache: za + sotru Martu Klimantowu a +++ přiwuznych

Donnerstag / štwórtk

17.09.
Hl. Hildegard von Bingen
Hl. Robert Bellarmin

7.00

Konventmesse

Freitag / pjatk 18.09.

Hl. Lambert

7.00

 

19.30

Konventmesse

19.00-19.20h: spowědź / Beichtgelegenheit

Boža mša / Hl. Messe in sorbischer Sprache: za + Bjarnata Mögla ze Sernjan a +++ přiwuznych

Samstag / sobotu 19.09.

Hl. Januarius

7.00

 

Konventmesse

16.00-16.30h: spowědź / Beichtgelegenheit

Sonntag / njedźelu

20.09.

25. Sonntag im Jahreskreis
25. přezlětna njedźela

Hl. Andreas Tim Kaegon
Hl. Paulus Chong Hasang

7.30

9.00

10.30

14.00

14.30

Boža mša / Hl. Messe in sorbischer Sprache: za ++ Jana Raba a mandźelsku Marju

Konventhochamt

Heilige Messe / Boža mša w němskej rěči: für + leb. u. +++ Fam. Kretschmer a Lebsa

Rosenkranz für Frieden in der Welt

Andacht

na 23. přezlětnej njedźeli, dnja 06.09.2020

1. Njedźelu (dźensa) w 14:00 hodź. je w farskej cyrkwi nyšpor.

2. W klóštrje je dźensa w 14:00 hodź. róžowc wo měr a pokoj na swěće a 14:30 hodź. nyšpor. Wutoru w klóštrje róžowc njeje.

3. Na swjedźenju Marije naroda, 8.9., putnikujemy do Róžanta. Kemše budu hižo 18:30 hodź.; na putniskej łuce. Chróščan procesjón woteńdźe w 16:30 hodź. z farskeje cyrkwje, Klóšterski procesjón woteńdźe 16:15 hodź. z klóšterkseje cyrkwje. K wotběhej prosymy sebi wobšěrne wozjewjenje w Katólskim Posole abo we wuwěšku přećitać.

4. Domawobstaranja su wutoru dopołdnja w Hórkach, Nowej Wjesce, Hatach, Hrańcy, Hornim Hajnku a Smječkecach; pjatk w Chrósćicach a Nuknicy.

5. Kemše w Dobrošicach su srjedu 18:00 hodź.

6. Přiležnosć k swjatej spowědźi je w klóšterskej, kaž tež w farskej cyrkwi, pjatk do kemši a sobotu 16:00 hodź.

7. Prěnjowoprawjenska wučba we wikariji je wutoru 14:30 hodź. serbsce a pjatk 14:00 hodź. němsce.

8. CD-jki z wobrazami prěnjeho swjateho woprawjenja w Chrósćicach móža so k wotewrjenskim časam w farskm běrowje wotewzać.

9. Sakrament swjateje křćeńcy spožći so sobotu Benej Beuttenmüllerej z Chrósćic.

10. Sakrament swjateho mandźelstwa chcetaj sej spožćić, prosytaj wěriwych wo modlitwu a připowědataj so 3. raz:
(1) Robert Lehnart z Worklec a Antonija Bulankec z Wotrowa
wěrowanje je sobotu we Wotrowje.
(2) David Becker z Kamjenca a Sandra Kupkec z Worklec
wěrowanje je sobotu we Worklecach.
2. raz: Marcel Jursch z Wotrowa a Anne Šołćic z Pančic-Kukowa.

11. Kolekta přichodnu njedźelu je za wosadu postajena.

12. Ministranća njech so prošu dale samostatnje dobrowólnje za słužbu w farskej cyrkwi zapisaja. Lisćina je na durjach stareje sakristije.

13. Přeprošujemy wosadnych dźensa a přichodny kónc tydźenja namjetować kandidatow za nowu wosadnu radu kaž tež nowe wosadne předstejićerstwo. W farskej cyrkwi po wšitkich njedźelskich kemšach a po nyšporje při Marijanskim wołtarku a w klóšterskej cyrkwi pod pišćelemi. W kapałce Maltezow dźensa a přichodnu njedźelu wot 11:30 do 12:30 při Marijanskim wołtarku.
K tomu su wšudźe přihotowane módre cedlki a tyzki za namjety do wosadneho předstejićerstwa a zelene cedlki a tyzki za namjety do wosadneje rady.

14. Štwórtk je farski běrow zarjadowanja dla zawrjeny.

15. Dnja 31.8. zemrě w starobje 85 lět Jurij Wahlicht z Pančic-Kukowa. Chowanje a rekwiem běštej štwórtk. - RIP -

 

wot njedźele 06.09. do njedźele 13.09.2020

23. přezlětna njedźela,

06.09.

07:00 h za ++ Jana Krala a m. Hańžu z Chrósćic a +++ swójbnych

09:00 h za wosadu

10:30 h für ++ Gertrud und Georg Noack aus Höflein (za ++ Hertu a Jurja Nowaka z Wudworja)

14:00 h nyšpor

póndźela, 07.09.

07:00 h za ++ Katu a Alojsa Šwarzkopf z Budyšina

wutora, 08.09.

swj. Marije naroda

08:00 h za ++ Korlu a Móniku Musiatowu a syna Sigmunda

16:30 hodź. wotchad procesjóna z farskeje cyrkwje

srjeda, 09.09.

07:00 h za žiw. a +++ swójby Brězanec ze Šulšec

štwórtk, 10.09.

18:30 hodź. Worklecy, Boža mša

pjatk, 11.09.

18:30 h swjata spowědź (f. Deleńk)

19:00 h za +++ swójby Šandźic a dźowku Hanu Měrbinu

sobota, 12.09.
swj. Marije mjena

we Worklecach: 12:30 h wěrowanje Sandry Kupkec a Dawida Beckera

14:30 h křćeńca Bena Beutenmüllera z Chrósćic

16:00 hodź. swjata spowědź (f. Deleńk)

18:30 h za + Angelu Vćelichowu z Hórkow prěnjolětnemu wopomnjenju

24. přezlětna njedźela,

13.09.

07:00 h za ++ Michała a Madlenu Krawčikowu ze Zejic

09:00 h za wosadu

10:30 h für + Benno Schierack aus Miltitz und +++ der Familie Kobsch aus Räckelwitz (za + Bena Šěraka z Miłoćic a +++ swójby Kobšec z Worklec)

14:00 h nyšpor

Sonntag / njedźelu,

06.09.

23. Sonntag im Jahreskreis
23. přezlětna njedźela

7.30

9.00

10.30

14.00

14.30

Boža mša / Hl. Messe in sorbischer Sprache: za + Marju Lešawic k 100-rym posmjertninam

Konventhochamt

Heilige Messe / Boža mša w němskej rěči: für + Ilona Peterson u. + Ralf Schauer

Rosenkranz für Frieden in der Welt

A n d a c h t

Montag / póndźelu  07.09.

7.00

Konventmesse

Dienstag / wutoru  08.09.

Mariä Geburt / Marije naroda

7.00

16.15

Konventmesse

w o t c h a d p r o c e s j o n a d o R ó ž a n t a

Mittwoch / srjedu

09.09.

7.00

8.00

Konventmesse

Boža mša / Hl. Messe in sorbischer Sprache: za + knježnu Robertu Domašcynu a +++ přiwuznych

Donnerstag / štwórtk 10.09.

7.00

Konventmesse

Freitag / pjatk 11.09.

7.00

 

19.30

Konventmesse

19.00-19.20h: spowědź / Beichtgelegenheit

Boža mša / Heilige Messe in sorbischer Sprache: dźak a próstwa za +++ swójbow Wićazec a Möglec

Samstag / sobotu 12.09.

Mariä Namen / Marije mjena

7.00

 

Konventmesse

16.00-16.30h: spowědź / Beichtgelegenheit

Sonntag / njedźelu

13.09.

24. Sonntag im Jahreskreis
24. přezlětna njedźela
Hl. Johannes Chrysostomus

7.30

9.00

10.30

14.00

Boža mša / Hl. Messe in sorbischer Sprache: za + Rejzu Hermanowu z Kukowa

Konventhochamt

Heilige Messe / Boža mša w němskej rěči: für .............................................

Rosenkranz für Frieden in der Welt

Impressum und Datenschutz / Impresum a škit datow