Wuběr rěčow:

Wozjewjenja za wosadu swj. jap. Symana a Judy

 

Farski běrow budźe dowola dla wot 6.7. do 17.7. zwarjeny.
Das Pfarrbüro ist vom 6.7.-17.7. wegen Urlaub geschlossen.

Zwonjenje

Zwonjenje je w našej wosadźe z tradiciju, słuša do našeho wosadneho žiwjenja. Zwony dopominaja nas tučasnje w 12:00 hodź. a 18:00 hodź. so Jandźelknjeza modlić. Prjedy so praješe, zo "klakanje bije".

W modlitwje Jandźelknjeza wopominamy potaństwo sčłowjećenja Jězusa Chrystusa. 

Dokelž je z wašnjom, zo so trójce zwoni a Jandźelknjeza modli, zwonimy wot nětka přidatnje tež rano w 6:00 hodź. Wulki pjatk a Matrownu sobotu zwony po zwučenym wašnju mjelča. 

Modlitwa Jandźelknjeza (zwonka Jutrowneho časa):

Jandźel Knjeza přinjese swjatej Mariji poselstwo, a wona podja wot Ducha Swjateho.

Strowa sy, Marija, hnady połna, Knjez je z Tobu: Žohnowana sy mjez žónskimi a žohnowany je płód Twojeho žiwota, Jězus.
Swjata Marija, Maći Boža, proš za nas hrěšnikow nět a w hodźinje našeje smjerće. Amen.

Hlej, sym słužownica Knjeza, stań so mi po Twojim słowje!

Strowa sy, Marija... Swjata Marija ...

A Słowo je so mjaso sčiniło a mjez nami je bydliło.

Strowa sy, Marija ... Swjata Marija ...

Proš za naš, swjata Boharodźićelka,
zo bychmy dostojni byli slubjenjow Chrystusowych.

Modlimy so! Božo, z jandźeloweho poselstwa wěmy wo sčłowječenju Twojeho Syna. Prosymy Će, wuliwaj swoju miłosć nam do wutroby, zo bychmy přez jeho ćerpjenje a křiž z nim do krasnosće zrowastanjenja dóšli. Tak prosymy přez njeho, Chrystusa, našeho Knjeza.
Amen.

(Chwała Wótcej ... 3x)

 

W jutrownym času so modli: Kralowna njebjes – Regina coeli

Kralowna njebjes, raduj so, haleluja,

dokelž, kotrehož hódna bě nosyć, haleluja.

je stanył, kaž je prajił, haleluja!

Proš Boha za nas, haleluja! 

Wjesel a raduj so, Knježna Marija, haleluja,

dokelž Knjez je zawěrno stanył, haleluja!

Modlmy so: Božo, přez zmortwychstanjenje swojeho Syna, našeho Knjeza Jězusa Chrystusa, sy swět zwjeselił. Daj, prosymy, zo bychmy přez jeho rodźićelku, knježnu Mariju, do radosće wěčneho žiwjenja dóšli. Přez Chrystusa, našeho Knjeza.

Amen.

na 14. přezlětnej njedźeli, dnja 05.07.

1. Dźensa w 14:00 hodź. je w farskej cyrkwi nyšpor. W klóštrje modli so 14:00 hodź. róžowc wo měr a pokoj na swěće.

2. Farski běrow je wot 6.7. do 18.7. dowola dla zawrjeny.

3. Domawobstaranja su wutoru w Hórkach, Nowej Wjesce, Hatach, Hornim Hajnku a Smječkecach.

4. We wikariji modli so wutoru 18:30 hodź. róžowc wo duchowne połowanja.

5. Přiležnosć k swjatej spowědźi je w klóšterskej, kaž tež w farskej cyrkwi pjatk do kemši a sobotu 16:00 hodź.

6. Firmujomni zetkaja so w swojich skupinach póndźelu, wutoru, srjedu abo štwórtk, kaž wučinjene. Njech přinjesu prošu Wosadnik a pisanske materialije sobu.

7. Přichodnu njedźelu mamy w farskej cyrkwi tři prěnjowoprawjenske Bože mšě:
8:00 hodź. za Chróšćanke dźěći, 9:30 hodź. za Worklečanske dźěći a 11:00 hodź. w němskej rěči. Rańše kemše su přichodnu njedźelu hižo 6:30 hodź.

8. Dźěći, kotrež přistupja 12.07. prěni raz k blidu Božemu, maja srjedu prěnju swjatu spowědź: 15:00 hodź. Worklečanske, 16:00 hodź. Chróšćanske, 17:00 hodź. němske.

9. Sobotu so w farskej cyrkwi za prěnje swjate woprawjenje zwučuje: 9:00 hodź. Chróšćanske, 10:00 hodź. Worklečanske a 11:00 hodź. němske dźěći.

10. Prěnjowoprawjenska wučba we wikariji je wutoru 14:30 hodź. serbsce a pjatk
14:00 hodź. němsce.

11. Sakrament swjateje křćeńcy spožći so sobotu Oliwerej Benej Pašce ze Smječkec.

12. Ministranća njech so prošu samostatnje za słužbu w farskej cyrkwi zapisaja. Lisćina je na durjach stareje sakristije.

13. Kolekta přichodnu njedźelu je za farsku cyrkej postajena.

14. Kónc julija zahajimy dźěła na nabočnych wěžach farskeje cyrkwje. Róšty twarja so najprjedy za sewjernu, potom za južnu wěžu. Někotre rownišća na južnej stronje za čas twara Bohužel z wěstotnych přičin njebudu přistupne. Potrjechenych mějićelow rowow hišće bliže informujemy. Za twar na wěžomaj trjebamy někak štyri měsacow.

15. W nowembrje mamy wolić nowe wosadne gremije. Biskopstwo je za to nowe zakonje wudało. Wolić ma so wosadna rada, kotraž poradźuje w pastoralnych naležnosćach wosady, a wolić ma so tohorunja, a to prěni raz w stawiznach biskopstwa, wosadne předstejićerstwo. Wone zamołwi w přichodźe zhromadnje z wosadnym fararjom wšitke wobsydstwowe a financne naležnosće wosady. Z tym přewozmje tutón gremij dalewuwite nadawki dotalneje cyrkwinskeje rady. Bliže informacije dóstanjeće na biskopskej internetnej stronje.

16. Zemrěł je dnja 30.06. Heinz Freiberg z Hlinowca, 72 lět stary. Chowanje běše sobotu. - RIP -

17. Sakrament swjateho mandźelstwa chcetaj sej spožćić, připowědataj so druhi raz a prosytaj wěriwych wo modlitwu:
Antonija Smolic ze Swinjarnje a Daniel Wałda z Pěskec, wobaj kat.

wot njedźele 05.07. do njedźele 12.07.2020

14. přezlětna

njedźela,

05.07.

07:00 h za + Klaws-Dietera Rawera z Worklec

09:00 h za wosadu

10:30 h für + Franz Müller aus Horka (za + Franca Młynka z Hórkow )

14:00 h nyšpor

póndźela,06.07.

07:00 h za + Lejnu Kroncec z Chrósćic

wutoru,07.07.

07:00 h za + Norberta Weithaza z Chrósćic

srjedu,08.07.

07:00 h za žiw. a +++ swójby Hrjehorjec z Konjec

15:00h prěnja swjata spowědź
16:00h prěnja swjata spowědź
17:00h prěnja swjata spowědź

štwórtk, 09.07.

šulske kemše

16:00 h za ++ Rozaliju a Mikławša Wawrija ze Smječkec a ++ Hanu a Michała Bjedricha z Jawory a wnučkow Franka a Christiana

18:30 hodź. Worklecy, Boža mša

pjatk, 10.07.

19:00 h za + Dorotheju Maccynu z Chrósćic k prěnjolětnemu wopomnjenju a ++ staršeju

sobotu,11.07.

09:00 h zwučowanje w cyrkwi
10:00 h zwučowanje w cyrkwi
11:00 h zwučowanje w cyrkwi

14:30 křćeńca: Oliwer Beno Paška ze Smječkec

16:00 a 18:00 hodź. swjata spowědź (f. Deleńk)

18:30 h za ++ Pawoła Korjeńka a m. Hanu z Chrósćic a dźowku Marju Bělkowu z Pančic-Kukowa

15. přezlětna njedźela,

12.07.

1. swj. wopr. Chróscicy - I

06:30 h za ++ Jana Wawrika a m. Hanu z Noweje Jaseńcy

08:00 h za prěnjowoprawjenske dźěći

09:30 h za prěnjowoprawjenske dźěći

11:00 h für + Beno Sende aus Räckelwitz (za + Bena Zyndu z Worklec)

14:00 h nyšpor

na 13. přezlěnej njedźeli, dnja 28.06.2020

1. Dźensa w 14:00 hodź. přeprošujemy w Chrósćicach na nyšpor ze znowaposwjećenjom farskeho swjateho křiža před šulu, při rozpuću na Jaseńcu a Prawoćicy. W klóštrje modli so w 14:00 hodź. róžowc wo měr a pokoj na swěće.

2. Na wysokim swjedźenju Pětra a Pawoła, póndźelu 29.06., su kemše w farskej cyrkwi wječor 19:00 hodź.; w Róžeńće dopołdnja 9:00 hodź.; w klóštrje su konwentne kemše rano 7:00 hodź. a 19:30 hodź. kemše w serbskej rěči.

3. Wutoru 18:30 hodź. je w klóšterskej cyrkwi róžowc wo duchowne połowanja.

4. Wosadna rada zetka so wutoru 19:30 hodź. na farje w Chrósćicach.

5. Na Marije wopytanja, 2. julija, su kemše w Róžeńće w 9:00 hodź.; w farskej cyrkwi su kemše 8:00 hodź. a 19:00 hodź., w klóštrje su konwentne kemše rano 7:00 hodź.

6. Pjatk je prěni w měsacu. W Chrósćicach modlimy so do kemši zhromadnje ze sobustawami bratstwa swjateho Bosćana wosebje wo duchowny a rjadniski dorost.
W klóštrje su rano 7:00 hodź. konwentne kemše a wječor 19:30 hodź. kemše w serbskej rěči, do wječornych kemši je róžowc wo duchowny a rjadniski dorost.

7. Přiležnosć k swjatej spowědźi je pjatk do kemši, kaž tež sobotu w 16 hodź. w Chrósćicach a w Pančicach.

8. Skupiny hač do 15 wosobow móža so zaso na farje a na wikariji zetkać. Kóžda skupina ma lisćinu so wobdźělacych wjesć. Hygieniske předpisy maja so wobkedźbować.

9. Firmujomni zetkaja so kaž wučinjene, wutoru, srjedu abo štwórtk 18:00 hodź.

10. We wikariji je prěnjowoprawjenska wučba wutoru 14:30 hodź. serbska a pjatk 14:00 hodź. němska. W Chrósćicach je prěnjowoprawjenska wučba srjedu
(1) wot 15:00 do 15:45 hodź. za wšitke dotal we Worklecach wuknjace dźěći,
(2) wot 16:00 do 16:45 hodź. za wšitke Chróšćanske dźěći
(3) wot 17:00 do 17:45 hodź. za wšitke němske dźěći.

11. Ministranća móža so za słužbu w farskej cyrkwi zapisać. Lisćina je na durjach stareje sakristije.

12. Kolekta přichodnu njedźelu je za nadawki swjateho Wótca postajena.

1. Rekwiem za zemrěteho Měrćina Hicka z Jawory je sobotu 11:00 hodź. w farskej cyrkwi.

13. Zemrěłoj staj:
Dnja 20.06. Rudij Šěmelka z Dobrošic, 66 lět stary. Jeho chowanje běše štwórtk.
Dnja 26.06. Reinhard Nowak z Pančic-Kukowa, 79 lět stary. Móžnosć k rozžohnowanju je póndźelu 15:30 hodź. Chowanje je póndźelu 16:00 hodź. Přizamknje so rekwiem. Spěwa so z Wosadnika. - RIP -

14. Sakrament mandźelstwa chcetaj sej spožćić, připowědataj so prěni raz a prosytaj wěriwych wo modlitwu:
Antonija Smolic ze Swinjarnje a Daniel Wałda z Pěskec, wobaj kat.

wot njedźele 28.06. do njedźele 05.07.2020

13. přezlětna njedźela, 28.06.

rozžohnowanje
z knj. f. dr. Dzikiewiczom

07:00 h za + Alfreda Brettschneidera z Miłoćic

09:00 h za wosadu

10:30 h für + Rosalia Noack und Ehm. Georg (za ++ Rozaliju Nowakowu a m. Jurja)

14:00 h nyšpor z poswjećenjom ponowjeneho farskeho křiža při šuli

póndźela, 29.06.

Pětra a Pawoła


16:00 h chowanje a rekwiem

19:00 h za + patra Cyrila Kindermana k 60. temu posmjertnemu měšniskemu jubilejej

wutora, 30.06.

07:00 h za + Hanu Mrózec ze Šunowa

srjeda, 01.07.

07:00 h za + Hanu Žofcynu z Łusča

štwórtk, 02.07.

Marije wopytanja

08:00 h za + Angelu Ryćerjowu z Jaseńcy

19:00 h za ++ Jurja Šołtu a m. Marju, kaž tež žiw. a +++ swójbnych z Jaseńcy

pjatk, 03.07. Tomaša, jap.

19:00 h za + Bjarnata Čěslu z Hórkow

sobota, 04.07.

Prokopiusa

11:00 h rekwiem Měrćina Hicka z Jawory

16:00 h swjata spowědź

18:30 h za ++ Jana Hermana a syna Pětra z Noweje Jaseńcy

14. přezlětna njedźela,

05.07.

07:00 h za + Klaws-Dietera Rawera z Worklec

09:00 h za wosadu

10:30 h für + Franz Müller aus Horka (za + Franca Młynka z Hórkow )

14:00 h nyšpor

Impressum und Datenschutz / Impresum a škit datow