Wuběr rěčow:

Wozjewjenja za wosadu swj. jap. Symana a Judy, Chrósćicy a wikariju Marje donjebjesspěća, Pančicy-Kukow

dźěłowa akcija w farskej cyrkwi/ Arbeitseinsatz in der Pfarrkirche

Lubi wosadni,

Sobotu 13. meje prosymy znowa wo mnoho pomocnikow při wusrěbanju wšitkich róštow a płoninow a při rjedźenju woknow a ramikow cyrkwinskich woknow. Kóžda pomocna ruka je wot 9:00 hodź. lubje witana! Zapłać Bóh za podpěru.

Liebe Gemeinde

Samstag, den 13.5. bitten wir erneut um zahlreiche Helfer in die Pfarrkirche. Zum einen sollen der gesamte Bauschutt gefegt/gesaugt werden, zum anderen alle Fenster und Rahmen vom Ruß befreit werden. Jede helfende Hand ist ab 9:00 Uhr herzlich willkommen. Vergelts Gott.

na Swjatkownej njedźeli, dnja 28.05.2023

1. W Chrósćicach je dźensa 14:00 hodź. róžowc, w klóštrje je 14:30 hodź. nyšpor.

2. Róžowc modli so na zwučenych městnach w zwučenych časach.

3. W Dobrošicach su kemše srjedu 18:00 hodź.; we Worklecach štwórtk 18:30 hodź.

4. Mejski nyšpor je w klóštrje srjedu 19:30 hodź. (n).

5. Šulske kemše tutón tydźeń njejsu. Intencija z Chrósćic so přesunje. Wšitke dźěći su přeprošene Swjatki póndźelu sobu do Róžanta putnikować.

6. Zběrka přichodnu njedźelu je za wosadu postajena.

7. Zapłać Bóh prajimy za sćěhowace dary na wosadnych prěnjowoprawjenskich kemšach:
* w Róžeńće w listach za dźěći w disporje darichu prěnjowoprawjenske dźěći: 405,20 €.
* w Róžeńće w listach za farsku cyrkej darichu starši: 845 €.
* w Róžeńće za dźeń katolikow darichu kemšerjo do korbikow: 814,93 €
* w klóštrje darichu prěnjowoprawjenske dźěći za dźěći w disporje: 123 €

8. Přizjewjenja za nabožny tydźeń w Chrósćicach leža zady na blidku. Prosymy přizjewjenja hač do 16.6. na farje wotedać.

9. Pory, kotrež woswjeća lětsa mandźelski jubilej (25,40,50,60 abo wyše) přeprošuje biskop Timmerevers 9.9. abo 10.9. stajnje 14:00 hodź. do dwórskeje cyrkwje. Zajimcy njech so prošu hač do 31.5. na farje přizjewja.

10. Farar Deleńk dale njeje w słužbje. Farski běrow je štwórtk wočinjeny.

11. Swjatki póndźelu je putnikowanje do Róžanta.
Procesjón z wikarije woteńdźe 6:45 hodź. Procesjón z Chrósćic woteńdźe 7:00 hodź.
Kemše w Chrósćicach su 7:00 a 10:30 hodź. w Klóštrje 9:00 hodź.
Putniske kemše swjeća so 9:00 hodź. Serbski rozhłós Božu mšu live wusyła.

12. Njedźelu 4.6., na Swjatu Trojicu je putnikowanje młodźiny do Róžanta. Młodostni z Chrósćic a z Wikarije putnikuja zhromadnje z dekanatnej młodźinu z Worklec. Spočatk je 9:00 při kapałce. Putniske kemše su 10:30 hodź. Młodźina njech mysli na wosadny młodźinski baner. Ći, kotřiž so lětsa na swětowym zetkanju wobdźěla, su po kemšach w Róžeńće na předzetkanje přeprošeni.

13. Přichodnu njedźelu, 4.6., su w klóštrje modlerske hodźiny po zwučenym porjedźe. Zhromadny róžowc z eucharistiskim požohnowanjom je 16:00 hodź.

14. Na Swjatu Trojicu su na dopołdniše kemše w Chrosćicach wosebje swójby přeprošene.

15. Přichodne senjorowe dopołdnjo we Worklecach budźe wutoru 6.6.

16. Sakrament swj. mandźelstwa chcetaj sebi zawdać, prosytaj wosadnych wo modlitwu a připowědataj so:
1. raz: Jakub Lipič z Jawory a Leoni Handrikec z Krěpjec.

Za klóšter:

1. Dźěći z Wikarije njech so hač do 6.6. za nabožny tydźeń přizjewja.

2. Za nabožny tydźeń we Wikariji njech so tež pomocnicy za kuchinu do lisćiny zapisaja.

wot njedźele 28.05. do njedźele 04.06.2023

njedźela,

28.05.

Swjatki

7:00 h za ++ Hilžu a Bena Šnajdera z Hórkow a +++ swójbnych

9:00 h za wosadu

10:30 h für + Robert Kilank aus Crostwitz, sowie +++ der Familien Kilank aus Crostwitz und Behr aus Piskowitz (za + Roberta Kilanka a žiw. a +++ swójbow Kilankec z Chrósćic a Běrec z Pěskec)

14:00 h róžowc wo duchowny dorost

PM

PM

PM

sami

póndźela,

29.05.
Swjatki
póndźela

7:00 h procesjón

7:00 h za + Achima Kowarja z Miłoćic

10:30 h für die Pfarrgemeinde (za wosadu)

sami

PM

A

wutora, 30.05.

swj. Zdislava

7:00 h k Duchej Swjatemu

18:30 h róžowc wo měr a pokoj na swěće

sami

srjeda, 31.05.

7:00 h za + Jurja Heblaka a m. Hanu z Hórkow

18:30 h róžowc wo měr a pokoj na swěće

w Dobrošicach: 18:00 hodź. kemše, do toho róžowc

PM

sami

Wo

štwórtk, 01.06.

swj. Justin

18:30 h róžowc wo měr a pokoj na swěće

we Worklecach: 18:30 hodź. kemše, do toho róžowc

20:30 h wustajenje Najswjećišeho

sami

TD

pjatk, 02.06.

swj. Marcelin a Pětr

18:30 h róžowc wo měr a pokoj na swěće a swjata spowědź

19:00 h za ++ Marju a Michała Sćapana z Radworja a +++ swójbnych

 

sobota,

03.06.

14:30 h křćeńca Almy Domaškec z Hórkow

18:00 h swjata spowědź

18:30 h za + Pawoła Hadanka z Łuha k prěnjolětnemu wopomnjenju

TD

A

A

njedźela,

04.06.
Swjateje
Trojicy

7:00 h za + Wolfganga Žura z Radworja a + Jana Smołu z Chrósćic a sotru Hańžu Seliger

9:00 h za wosadu

10:30 h für + Theresia und Michael Matjeschk aus Horka (za + Rejzu a Michała Matješka z Hórkow)

14:00 h nyšporsami

Sonntag / njedźelu

28.05.

Pfingstsonntag

Swjatki

7:30

9:00

10:30

14:00

14:30

Boža mša / Hl. Messe in sorbischer Sprache: za ++ Jurja Kilanka a mandźelsku Marju z Miłoćic

Konventhochamt

Heilige Messe / Boža mša w němskej rěči: für + Christoph Bilk u. + Maria Bilk

Rosenkranz für Frieden in der Welt

Andacht

Montag / póndźelu 29.05.

Pfingstmontag
Swjatki póndźela

6:45

9:00

wotchad procesjóna do Róžanta

Konventhochamt

Dienstag / wutoru 30.05.

7:00

18:30

Konventmesse

Rosenkranz um geistliche Berufungen

Mittwoch / srjedu 31.05.

7:00

8:00

18:30

Konventmesse

Boža mša / Hl. Messe in sorbischer Sprache: za žiw. a +++ swójbow Šramic a Glawšec

M a i a n d a c h t

Donnerstag / štwórtk 01.06.

7:00

Konventmesse

Freitag / pjatk 02.06.

7:00

19:30

Konventmesse

19.00-19.20h: spowědź / Beichtgelegenheit / róžowc

Boža mša / Hl. Messe in sorbischer Sprache: za žiw. a +++ swójby Rychtarjec ze Swinjarnje

Samstag / sobotu 03.06.

7:00

Konventmesse

16.00-16.30h: spowědź / Beichtgelegenheit

Sonntag / njedźelu

04.06.

Hochfest Dreifaltigkeit

Swjedźeń swj. Trojicy

7:30

9:00

10:30

11:30

16:00

Boža mša / Hl. Messe in sorbischer Sprache : za ++ Józefa Škodu a mandźelsku Hańžu

Konventhochamt

Heilige Messe / Boža mša w němskej rěči: für + Josef Bulang aus Chemnitz

Anbetungsstunden

Rosenkranz & eucharistischer Segen

na njedźeli Swjateje Trojicy, dnja 04.06.2023

1. W Chrósćicach je dźensa 14:00 hodź. nyšpor.

2. W klóštrje su dźensa modlerske hodźiny po zwučenym porjedźe (11:30 - 16:00 hodź.).
Zakónčacy nyšpor z róžowcom a eucharistiskim požohnowanjom je 16:00 hodź.

3. Róžowc modli so wob tydźeń na zwučenych městnach we zwučenych časach.

4. W Dobrošicach su kemše srjedu 18:00 hodź.; we Worklecach štwórtk 18:30 hodź.

5. Domawobstaranja su wutoru w Hrańcy a Hornim Hajnku, pjatk w Hórkach, Chrósćicach a Smječkecach.

6. Šulske kemše tutón tydźeń njejsu.

7. Senjorowe dopołdnjo we Worklecach je wutoru. Spočatk je 8:30 hodź. w kapałce.

8. Dujerjo zetkaja so srjedu 19:00 hodź.

9. W tutym tydźenju prosymy při přihotach za Bože Ćěło wo wšelku pomoc:
* wutoru wot 9:00 hodź. rjedźenje farskeho dwora a kěrchowskich pućikow
* srjedu wot 9:00 hodź. wobstaranje a přihot mejkow, baldachina a dalšich za Bóže Ćěło trěbnych wěcow.

10. Štwórtk je Wysoki swjedźeń Ćěła a kreje Chrystusoweje, Bože Ćěło. Kemše su:
* w Chrósćicach: 6:00 rańše w Hórnikowym domje, 8:00 hodź. na farskim dworje.
Za prěnjowoprawjenske dźěći a družki su městna rezerwowane. Procesjón dźemy z farskeho dwora na Hórnikowu a dale ke kapałce. Wróćopuć je po zwučenym wašnju. Kónčna modlitwa a požohnowanje stej při hłownym křižu na kěrchowje. Najswjećiše so pod přewodom družkow, chorhojow a ministrantow do Hórnikoweho domu reponuje.
* w klóštrje su na Bože ćěło kemše 7:00 hodź., 9:00 hodź. z procesjónom;

11. Eucharistiski nyšpor je na Bože ćěło
* w Chrósćicach 14:00 hodź. z procesjónom, spočatk je na farskim dworje,
* w klóštrje 14:30 hodź. z procesjónom.

12. Bože ćěło njedźelu su:
* w Chrósćicach kemše a nyšpor kaž štwórtk, přidatnje su 10:30 hodź. němske kemše w Hórnikowym domje.
* w klóštrje je zwučeny njedźelski porjadk.
Po zwučenej tradiciji su wěriwi wikarije na Bože ćěło njedźelu k Božej mši a procesjónej do Chrósćic přeprošeni. Za prěnjowoprawjenske dźěći a družki su městna rezerwowane.

13. Prosymy na Bože ćěło wjes po zwučenym wašnju pyšić.

14. Zběrku na Bože ćěło wuprosymy za ponowjenje farskeje cyrkwje. Wobalki so dźensa wudawaja. Štóž póndźe druhdźe kemši smě swój dar w běrowje abo w póštowym kašćiku zawostajić abo kontowy zwisk wužiwać.
Dotal smy za nutřkowe ponowjenje cyrkwje hižo wudali 250.000,00 €. Narunane su z tym podźělne zličbowanki za róšty, hrubotwar, elektriku a pódlanske wudawki. Dohromady mamy wudawki planowane we wysokosći 1,2 Mio €. Financowanje je zaručene, ale pod wuměnjenjom, zo jako wosada přidatnje k hižo nazběranym daram znajmjeńša hišće 36.000,00 € zwjedźemy. (Wosada ma 3.722 sobustawow.)

15. Zapłać Bóh prajimy za sćěhowace dary: * za biskopski skutk Renovabis dari so Swjatki 2.640,94 €, z toho w Chrósćicach 2.069,90 €, w Klóštrje 571,07€.

16. Přizjewjenja za nabožny tydźeń w Chrósćicach leža zady na blidku. Prosymy přizjewjenja hač do 16.6. na farje wotedać.

17. Swjate firmowanje za nětřiši 8. lětnik budźe klětu, 2024, 14. apryla.
Swjate woprawjenje budźe klětu w Chrósćicach 5. meje, w klóštrje 12. meje.

18. Sakrament swj. mandźelstwa chcetaj sebi zawdać, prosytaj wěriwych wo modlitwu a připowědataj so:
2. raz: Jakub Lipič z Jawory a Leoni Handrikec z Krěpjec.
1. raz: Dominik Handrik z Hrańcy a Melani Nukec ze Stareje Cyhelnicy, wobaj kat.
1. raz: Benedikt Smoła z Miłoćic a Birgit Heiduškec z Kamjenca, wobaj kat.
1. raz: Dominik Cuška z Worklec a Maria Tereza Čóškec z Ralbic, wobaj kat.

wot njedźele 04.06. do njedźele 11.06.2023

njedźela,

04.06.
Swjateje
Trojicy

7:00 h za + Wolfganga Žura z Radworja a + Jana Smołu z Chrósćic a sotru Hańžu Seliger

9:00 h za wosadu

10:30 h für + Theresia und Michael Matjeschk aus Horka (za + Rejzu a Michała Matješka z Hórkow)

14:00 h nyšpor

MěD

TD

MěD

MěD

póndźela, 05.06.

swj. Bonifac

7:00 h za ++ Jana Wawrija a m. Hanu z Jawory

18:30 h róžowc wo měr a pokoj na swěće

MěD

sami

wutora, 06.06.

swj. Norbert

7:00 h za + Norberta Weithaza z Chrósćic

18:30 h róžowc wo měr a pokoj na swěće

MěD

sami

srjeda, 07.06.

7:00 h za ++ Hańžu Kralowu, m. Jana a ++ swójbnych z Chrósćic

18:30 h róžowc wo měr a pokoj na swěće

w Dobrošicach: 18:00 hodź. kemše, do toho róžowc

MěD

sami

Wo

štwórtk,

08.06.

Bože Ćěło

6:00 h za + fararja Jurja Wingera z Chrósćic

8:00 h za wosadu

14:00 h nyšpor z procesjónom

MěD

MěD

TD.MěD

pjatk, 09.06.

18:30 h róžowc wo měr a pokoj na swěće a swjata spowědź

19:00 h za ++ Jurja Wałdu a m. Marju z Jaseńcy

MěD

MěD

sobota,

10.06.

16:00 h swjata spowědź

18:00 h swjata spowědź

18:30 h za + Jana a Pawoła Dórnika, kaž tež žiw. a +++ swójbow Dórnikec a Markec z Łusča a Brěmjenja

MěD

TD

TD

njedźela,

11.06.

Bože Ćěło

6:00 h za +++ swójby Völklec z Chrósćic

8:00 h za wosadu

10:30 h für + Käthe Müller (za + Käthe Müller)

14:00 h nyšpor z procesjónom

MěD

MěD

MěD

MěD

Sonntag / njedźelu

21.05.

VII. Ostersonntag

7. jutrowna njedźela

7.30

9.30

14.30

Boža mša / Hl. Messe in sorbischer Sprache: za ++ Bena Domša a mandźelsku Marju

Prěnje Swjate Woprawjenje - Erstkommuniongottesdienst

dźakny nyšpor prěnjowoprawjenskich dźěći/ Dankandacht der Erstkommunionkinder

Montag / póndźelu 22.05.

7.00

Konventmesse

Dienstag / wutoru

23.05.

7.00

15.30

18.30

Konventmesse

šulske kemše / Gottesdienst für Kinder

mejski nyšpor při Glaušec kapałce

Mittwoch / srjedu

24.05.

7.00

8.00

19.30

Konventmesse

Boža mša / Hl. Messe in sorbischer Sprache: za +++ swójby Rěčkec z Chrósćic a jich +++ přiwuznych

M a i a n d a c h t

Donnerstag / štwórtk

25.05.

7.00

19.30

Konventmesse

m e j s k i n y š p o r

Freitag / pjatk

26.05.

7.00

 

19.30

Konventmesse

19.00-19.20h: spowědź / Beichtgelegenheit

Boža mša / Hl. Messe in sorbischer Sprache: za žiw. a +++ kružka Marija pyta hospodu z Jawory

Samstag / sobotu

27.05.

7.00

Konventmesse

16.00-16.30h: spowědź / Beichtgelegenheit

Sonntag / njedźelu

28.05.

Pfingstsonntag

Swjatki njedźela

7.30

9.00

10.30

14.00

14.30

Boža mša / Hl. Messe in sorbischer Sprache: za ++ Jurija Kilanka a mandź. Marju z Miłoćic

Konventhochamt

Heilige Messe / Boža mša w němskej rěči: für ++ Christoph Bilk u. Ehefrau Maria

Rosenkranz für den Frieden in der Welt

Andacht

Montag / póndźelu 29.05.

Pfingstmontag

6.45

9.00

wotchad procesiona do Róžanta

Konventhochamt

Chrósćicy: štwórtk 15:00 hodź.

Workelcy: srjedu 16:00 hodź.

farska wikarija: stajnje wutoru 15:30 hodź.: 10.1., 24.1., 7.2., 7.3., 21.3., 4.4., 18.4., 2.5., 16.5., 30.5., 13.6., 27.6.

 

Terminy, nowosće a dalše namakaće na internetnej stronje dušepastyrstwa. Link

Putnikowanje swójbow

Lětuše putnikowanje swójbow do Róžanta budźe přichodnu njedźelu, 26. Měrca. Boža mša w hnadownej cyrkwi započnje so w 9.00 hodź.  

Zhromadny dźeń za 6. do 8. lětnik

Pod hesłom "Wujednaj so!" su šulerki a šulerjo 6. do 8. lětnika sobotu, 1. apryla 2023, wot 9.00 do 13.30 hodź. do Don Boskoweho domu we Worklecach přeprošene. Na tutym  wobsteji móžnosć, sakrament wujednanja přijimać. Za wudawki dnja zběra so wot kóždeho wobdźělnika přinošk we wysokosći pjeć eurow. Přizjewjenje je hač do póndźele, 27. měrca 2023, móžne. Link k tomu namakaće na stronje Dekanatneho dušepastyrstwa.

Wječorna modlitwa (Vesper) w Kulowje

Zhromadna wječorna modlitwa dekanatneje młodźiny je přichodnu sobotu 25. měrca w 20 hodź. w Kulowje. Přizamknje so zabawny wječor.  

Póstny wopor dekanatneje młodźiny 2023

Z lětušim póstnym woporom podpěruje dekanatna młodźina dźěći a młodostnych w Ugandźe. Listy su w cyrkwi wupołožene. Zapłać Bóh! Dalše Informacije

Impressum und Datenschutz / Impresum a škit datow