Sprachwahl:

Vermeldungen in Crostwitz

na 7. přezlětnej njedźeli, dnja 23.2.2020

1. Dźensa su w farskej cyrkwi modlerske hodźiny w zwučenym rjedźe. Prosymy, zo bychu ći, kotřiž su loni modlerske hodźiny nawjedowali to tež lětsa zaso činili. Porjad je sćěhowacy:
11:30 - 12:00 hodź. - w němskej rěči,
12:00 - 12:30 hodź. - serbske prěnjowoprawjenske dźěći a swójby,
12:30 - 13:00 hodź. - wšitke šulske dźěći,
13:00 - 14:00 hodź. - młodźina,
14:00 - 15:00 hodź. - žony,
15:00 - 16:00 hodź. - mužojo,
16:00 - 17:00 hodź. - bratstwo swj. Bosćana.
Kónčna pobožnosć je w 17:00 hodź. Prosymy wšón čas wo bohate wobdźělenje. Prěnjowoprawjenske dźěći a jich starši zetkaja so k modlitwje z wosadnym fararjom. Dźěćina ma modlersku hodźinu z knjeni Clawsenowej.

2. Prěnjowoprawjenska wučba we Worklecach a w Chrósćicach je zaso po planje, tohorunja šulske kemše.

3. Firmowanska wučba tutón tydźeń njeje.

4. Zběrka přichodnu njedźelu je za wosadu postajena.

5. Wutoru dopołdnja su domawobstaranja we Worklecach.

6. Z popjelnej srjedu zahaji so póstny čas. Popjelna srjeda je kruty pokutny a abstinentny dźeń. Zdźeržimy so mjasnych jědźow, wopominajo z tym Jězusa, kiž je Jehnjo Bože, za nas podate. Na popjelnej srjedźe so jenož jónu na dźeń dospołnje najěmy. Tutu zdźeržliwosć bjerjemy wědomje na so. Pokazamy tak na našu zwólniwosć k pokućenju a zwuraznimy, zo sobu ćerpimy z tymi, kotřiž, hinak hač
my, nimaja dosć za swoje žiwjenje.

7. Bože mšě z poswjećenjom a trušenjom popjeła budu: w farskej cyrkwi 7:00 (s), 9:00 (s) a 19:00 hodź. (s.); w klóšterskej cyrkwi 8:00 (ně) a 18:30 hodź. (s - z póstnym prědowanjom); we Worklecach 16:00 hodź. (s) a w Dobrošicach 18:00 hodź.(s).

8. Popjeł, znamjo pokuty, trusy so jenož popjelnu srjedu. Trušenje popjeła njeje žadyn sakrament, ale jedyn sakramentale (swjate znamjo). Popjeł smě sej kóždy čłowjek trusyć dać, tež tón, kiž je hewak wot sakramentow wuzamknjeny.

9. Štwórtk zwučujetaj wobrazaj 16. a 17. hry Mór a lubosć.

10. Pjatk w 19:00 hodź. su kemše z póstnym prědowanjom. Prědar je naš farski wikar, knjez farar Tomaš Dawidowski. Do kemši je přiležnosć k swjatej spowědźi pola prědarja. Prosymy wěriwych so bohaće na póstnych prědowanjach wobdźěleć. Přehlad terminow a temow widźiće w Katólskim Posole.

11. Pjatk po wječornych kemšach je křćeńske zrěčenje na farje.

12. Tohorunja pjatk po kemšach zetka so kružk wěry na farje.

13. Sakrament swjateje křćeńcy spožći so sobotu Tereziji Handrikec z Lejna a Magdaleni Vacekec z Pančic-Kukowa.

14. Wosadna młodźina je sobotu 20:00 hodź. do cyrkwje na vesper přeprošena. Přizamknje so zetkanje z fararjom Deleńkom na farje.

15. Za wokna farskeje cyrkwje dari so 100,00 €. Zapłać bóh darićelej, kaž tež za kóždu modlitwu za wosadu a twar.

16. Dnja 17.02. zemrě w starobje 71 lět Cyril Žur z Lejna. Chowanje a rekwiem běštaj pjatk.
Dnja 19.02. zemrě w starobje 95 lět Mary Gertraud Leppers rodź. Estel z Pančic-Kukowa. Pusty wječor je njedźelu, 15:00 do 17:00 hodź. Chowanje a rekwiem stej póndźelu, 24.2., w 16:00 hodź. - RIP -

njedźelu, 23.02.

modlerske hodźiny

7:00 za +++ Hańžu Šeferowu, m. Pawoła, syna Klawsa a +++ Biesoldec
9:00 za wosadu
10:30 für ++ Anna und Karl Schwarz aus Höflein, sowie leb. und +++ der Familie (za ++ Hanu a Korlu Šworca z Wudworja, kaž tež žiw. a +++ swójbnych)
11:30 – 12:00 hodź. - w němskej rěči,
12:00 – 12:30 hodź. - serbske prěnjowoprawjenske dźěći a swójby,
12:30 – 13:00 hodź. - wšitke šulske dźěći, 
13:00 – 14:00 hodź. - młodźina, 
14:00 – 15:00 hodź. - žony,
15:00 – 16:00 hodź. - mužojo,
16:00 – 17:00 hodź. - bratstwo swj. Bosćana.
17:00 zakónčacy nyšpor

 

póndźelu, 24.02.

7:00 hodź. za +++ swójbow Rostec a Körnerec

wutoru, 25.02.

7:00 hodź. za ++ Hanu a Jana Krawžu z Pančic-Kukowa

srjedu, 26.02.

Popjelna srjeda

7:00 hodź. za ++ Hanu Dźisławkowu a m. Jurja z Haslowa
9:00 hodź. za ++ Jurja Rynća, m. Lejnu ze Serbskich Pazlic a žiw. a +++ swójbnych
19:00 hodź. za +++ Jana Lajdera, m. Marju a synow Handrija a Maćija z Kozarc

štwórtk, 27.02.

16:00 hodź. za +++ Pawoła Škodu a m. Marju z Kozarc, kaž tež syna Jurja a wnučka Hajka

pjatk, 28.02.

18:30 hodź. róžowc a swjata spowědź (f. Dawidowski) 
19:00 hodź. kemše z póstnym prědowanjom: za ++ Hanu Ryćerjowu a m. Jana z Jaseńcy

 

sobotu, 29.02.

8:00 hodź. Róžant, Boža mša za lud a kraj
14:30 křćeńca Terezy Handrikec z Lejna
15:15 křćeńca Magdaleny Vacekec z Pančic-Kukowa
16:00 swjata spowědź (f. Dzikiewicz)
18:00 swjata spowědź (k. Buliš)
18:30 za + Franca Šołtu, m. Lejnu a synow Tomaša a Alojsa z Dobrošic

 

1. póstna njedźela, 1.3.

 

7:00 za ++ Marju a Jana Handrika ze Serbskich Pazlic
9:00 za wosadu
10:30 für leb. und +++ der Familie Noack aus Gränze (za žiw. a +++ swójby Nowakec z Hrańcy)
14:00 nyšpor

 

am sechsten Sonntag im Jahreskreis, dem 16.2.2020

1. Heute ist Andacht um 14:00 Uhr.

2. Am Dienstag um 18:00 Uhr wird in der Pfarrkirche der Sühnerosenkranz gebetet.

3. Während der Ferien finden weder Erstkommunion- noch Firmunterricht statt. Auch Schulkinder-Gottesdienste werden nicht gefeiert.

4. Am Donnerstag um 19:00 Uhr üben die Spieler des 20. Bildes in Pfarrhaus.

5. Die Kollekte nächsten Sonntag ist für das Bonifatiuswerk bestimmt.

6. Am nächsten Sonntag sind in der Pfarrkirche Anbetungsstunden vor dem Allerheiligsten nach folgender Ordnung:
11:30 - 12:00 Uhr - in deutscher Sprache
12:00 - 12:30 Uhr - sorbische Erstkommunionkinder
12:30 - 13:00 Uhr - Schulkinder
13:00 - 14:00 Uhr - Jugend
14:00 - 15:00 Uhr - Frauen
15:00 - 16:00 Uhr - Männer
16:00 - 17:00 Uhr - Sebastiansbruderschaft.
Feierliche Schlussandacht ist um 17:00 Uhr. Herzlich bitten wir um gute Beteili-gung. Jene, die in den vergangenen Jahren die einzelnen Anbetungstunden geleitet haben, bitten wir diesen Dienst auch in diesem Jahr wieder zu übernehmen.

7. Bildungstag für Kinder der 1. und 2. Klasse ist am 29.2. in Räckelwitz. Anmeldungen sind bis zum 21.2. möglich. Kontaktinformationen finden sie im Aushang.

8. Eine Bildungsfahrt für die Jugend findet vom 28.2.-1.3. nach Schmiedeberg statt. Anmeldungen sind bis Mittwoch möglich.

9. Verstorben ist im Alter von 49 Jahren Andreas Schramm aus Panschwitz-Kuckau. Gemeinsamer Rosenkranz ist am Mittwoch, 19.02., 19:00 Uhr in der Pfarrkirche. Urnenbeisetzung und Requiem werden am Donnerstag, 20.02., 16:00 Uhr sein. R.I.P.

njedźelu, 16.02.

7:00 za ++ Jana Wawrika a m. Hańžu z Chrósćic

9:00 za wosadu

10:30 für + Agnes Bendier und Ehm. Josef aus Wendischbaselitz  (za ++Hańžu Benděrowu a m. Józefa z Serbskich Pazlic)


14:00 nyšpor

póndźelu,17.02.

7:00 za + Marju Cyžowu z Njebjelčic

wutoru,18.02.

7:00 za + Hańžu Šimanowu z Chrósćic

srjedu,19.02.

7:00k česći swjatemu duchej

štwórtk,20.02.

18:30 hodź. Worklecy, Boža mša

pjatk, 21.02.

18:30 róžowc a swjata spowědź (f. Deleńk)

19:00 za + Marju Wićazec a +++ swójbow Koklic

sobotu,22.02.

8:00 hodź. Róžant, Boža mša za lud a kraj

16:00 swjata spowědź (f. Deleńk)

18:00 swjata spowědź (f. Dzikiewicz)

18:30 za +++ swójbow Budarjec z Jaseńcy a Jawory

njedźelu,23.02.

modlerske hodźiny

7:00 za +++ Hańžu Šeferowu, m. Pawoła, syna Klawsa a +++ Biesoldec

9:00 za wosadu

10:30 für ++ Anna und Karl Schwarz aus Höflein, sowie leb. und +++ der Familie (za ++ Hanu a Korlu Šworca z Wudworja a žiw. a +++ swójbnych)

11:30 - 12:00 hodź. - w němskej rěči,

12:00 - 12:30 hodź. - serbske prěnjowoprawjenske dźěći a swójby,

12:30 - 13:00 hodź. - wšitke šulske dźěći,

13:00 - 14:00 hodź. - młodźina,

14:00 - 15:00 hodź. - žony,

15:00 - 16:00 hodź. - mužojo,

16:00 - 17:00 hodź. - bratstwo swj. Bosćana.

17:00 zakónčacy nyšpor

Impressum und Datenschutz / Impresum a škit datow