Wuběr rěčow:

Stawizny farskeje cyrkwje swj. jap. Symana a Judy Tadeja

Chróšćanska cyrkej před přetwarom wot lěta 1769
Nowotwar cyrkwje z lěta 1771
Nutřkowny napohlad Chróšćanskeje cyrkwje po nowotwarje 1771
Chróšćanska cyrkej po přetwarje 1899
Dźensniši nutřkowny napohlad cyrkwje

Legenda wo załoženju wosady

Biskopej Benej ležeše christianizowanje serbskeho ludu wosebje na wutrobje. Samo je rěč našeho ludu nawuknył. Husto wopyta kónčinu a prědowaše ludźom wo Bohu a Jězusu. W Chrósćicach steješe na městnje dźensnišeje cyrkwje pohanske swjatnišćo. Jako so wjeska katólskej wěrje přizamkny da swj. biskop Beno na tute městno mału drjewjanu cyrkwičku natwarić a ju swjatymaj jap. Symanej a Judźe Tadejej poswjeći a wosadźe dźensniši patrocinij spožći. Praji so, zo pochadźa delni dźěl dźensnišeje cyrkwinskeje wěže z tuteho časa. Wjeski kotrež nětko nowej załoženej wosadźe přisłušachu běchu do toho dźěl wosady w Hodźiju.

Spočatki wosady a cyrkwje

Prěnje naspomnjenje jedneje wosady w Chrósćicach pochadźa z lěta 1225. Wosada bu takrjec hižo wjele prjedy załožena. Pokazka na to su štyri narowne kamjenje, kotrež jako wotliwki na farskim kěrchowje leža, a kotrež buchu 2004 při zwotorhanju stareje šule namakane. Spezialisća datěruja je na 11./12 lětstotk. runje tón čas, jako běše swjaty Benno w Biskop Mišnju (1066-1106).

W farskej cyrkwi w Chrósćicach bu hižo w lěće 1482 nabočny wołtar k swj. Mariji poswjećeny, kotryž abatisa Borbora z Nostitz Chróšćanskej cyrkwi dari. W lěće 1508 nasta nowa wěža z dwěmaj zwonomaj.

Powjećenje cyrkwje w lěće 1680

W cyrkwinej wěži mějachu nětko pjeć zwonow. Runočasnje zhotowi šwicarski wuměłc Hersch na próstwu Chróšćanskich dobroćelow postawy swj. jap. Symana a Judy Tadeja, kaž tež swj. Pankracijusa a Ławrjenca, kotrež so we wołtarnišću postajichu.

Nowotwar cyrkwje 1769-1771 w barokowym stilu

Dnja 27. oktobra 1771 poswjeći, z Chrósćic pochadźacy dekan Budyskeho tachantstwa, biskop Jakub Jan Wósky ponowjenu cyrkej. Nimo hłowneho wołtarja měješe cyrkej štyri pódlanske wołtarki: swjatej Mariji, swjatemu Bosćanej, swjatej swójbje a swjatemu Pětrej poswjećene. W lěće 1773 zatwarichu tohorunja nowe pišćele. Nowe swjećo hłowneho wołtarja, Jězusowe donjebjesspěće, zhotowi 1865 Drježdźanski wuměłc prof. Erhardt. Samsneho lěta da Chróšćan Jakub Dučman dotalnych pjeć zwonow w Małym Wjelkowje přeleć.

Přetwar kónc 19. lětstotka

W lětomaj 1898/99 dósta farska cyrkej pod nawodom twarskeho mištra Rocha ze Sernjan cyhelowy wjelb. Zdobom přitwarichu tehdy dźensniše wulke wołtarnišćo a dwě małej wěži ze schodami na pobočnej chóraj. Nowe wołtarnišćo poswjeći 29. okt. 1899 biskop Ludwig Wahl, kotrehož běše kanonik Jurij Łusčanski, pozdźiši posledni serbski biskop přewodźał. Zdobom naćisny twarski mišter Rocho nowu klětku a kehelki, kotrež zhotowi hłownje Bělk z Pěskec. W tutym času zatwarichu so tež wołtarnej wokni, kotrejž předstajitej swj. jap. Symana a Judy Tadeja. Za njej běchu wosadni šćedriwje darowali.

Prěnja elektriska připrawa bu 1910 w cyrkwi instalowana. Dnja 30. septembra 1923 buchu štyri nowe mjedźane zwony poswjećene. Bohužel so tute we wójnskim času sćazachu.

Přetwar w 20. lětstotku

1952 buchu dwójne chóry zwottorhane, pobočnej wołtarkaj (swj. swójby a swj. Pětra) wostronjenej a klětka přestajena. Dnja 11. septembra 1955 poswjeći biskop dr. Otto Spühlbeck tři nowe zwony w Te-Deum-motiwje.

W lětomaj 1968/69 dósta cyrkej pod fararjom Jurjom Kralom nowy wobmjetk a wěže koporowy pokrył.

1970 buchu pobočnej wołtarkaj (swj. Marije a swj. Bosćana) wotstronjenej.

Dnja 2. januara 1988 započa so wurumowanje cyrkwje za nutřkowny přetwar. Z nowymi pišćelemi zakónči so 1990 dotal posledni wjetši přetwar cyrkwje.

Nowinki z blišeje zašłosće

W zwisku z ponowjenjom bratstwa swj. Bosćana w lěće 2000 dari bratstwo cyrkwi nabočny wołtar, poswjećeny k swj. Bosćanej. Lěto pozdźišo připrawi so tohorunja nabočny wołtar, poswjećeny k swj. Mariji.

Impressum und Datenschutz / Impresum a škit datow