Wuběr rěčow:

Krótke wopisanje kěrchowa

Kěrchow w Chrósćicach słuša wosadźe swjateju jap. Symanje a Juda Tadejej. Nimale 4000 wosadnych staraja so wo něhdźe 1000 rowčkow jich přiwuznych.

W srjedźišću steji farska cyrkej, kotruž kěrchow we wšěch stronach wobdawa. Ze štyrjoch kóncow su durje abo wrota na kěrchow, dokelž wužiwaja so nic jenož jako puć na rowčk, ale tež jako puć do cyrkwje. Wšitke wrota su přeco wotewrjene. Po kemšach je zwašnjom, zo wěriwi rowčki jich zemrětych přiwuznych wopytaja k modlitwje. Tohorunja skići so přiležnosć k bjesadźe z druhimi wěriwymi. Kěrchow je tuž nic jenož městnosć modlitwy, wopomnjenja a nadźije za zemrětych přiwuznych, ale tež městnosć zetkawanje a jedne z centralnych městnow wosadneho žiwjenja.

Kěrchow je wobdaty z krutej murju, kotraž je na južnym a zapadnym boku hač do 4 metrow wysoka. W lěće 2003 so dźěl murje sypny a dyrbješe so wobšěrnje ponowić.

Hłowne šćežki kěrchowa buchu wot 2010 do 2017 dospołnje plesterwane.

Dźensniša wulkosć kěrchowa nasta po nowotwarje farskeho kubła we 18 lětstotku. Tehdy běše farske kubło mjez dźensnišej čěłownju a kapłanstwom zaměstnjene. Tehdy wulkosć kěrchowa wjace njedosahaše a dyrbješe so powjećić. Rozsud padny na přepołoženje farskeho kubła a nic na přepołoženje kěrchowa na blak zwonka wsy.

Stacije křižoweho puća

Podłu kěrchowskeje murje steja 14 granitowe stołpy z pěskowcowymi reliefami stacijow křižoweho puća. Srjedu w martrownym tydźenju modla so wěriwi tu křižowy puć w procesjónach, w kotrychž ze swojeje wjeski do farskeje wjeski putnikuja. Reliefy buchu w poslednich lětach restawrowane.

Na nyšporach a swjatych dnja so Bože mšě a nyšpory zwjazaja z procejónom po kěrchowje.

Marijanska Grota

Při šćežće wot kěrchowa na farski dwór bu 1931 Lourdeska Grota natwarjena. Darił je ju wosadźe farar Jakub Šewčik, kotryž bu tež na našim kěrchowje pochowany. Grotu samu stwori Alois Hueber z Wallersteina z Bayerskeje. Postawa Maćerje Božeje je wot Matthiasa Corra, jako přebywaše w Drjezdźanach. Grota přeprosy k modlitwje, wokřewjenju abo tež cyle jednorje k přestawce. Tohorunja je woblubowany pozadk za dopomnjenske fota spožćenja sakramentow našim wosadnym.

Cyrkej ze sewjera
kěrchow do južneho směra
kěrchow do sewjerneho směra
Lourdeska grota z lěta 1931 pódla šćežki wot kěrchowa na farski dwór

 

 

Impressum und Datenschutz / Impresum a škit datow