Wuběr rěčow:

Kružk Hilžbjetow

Stawizny a dźěło Hilžbjetow

Meister der Gewandstudien: Elisabeth-Triptychon (Ausschnitt), um 1480, in der Staatlichen Kunsthalle in Karlsruhe; Joachim Schäfer - Ökumenisches Heiligenlexikon.

Hižbjety našeje wosady wopytuja w adwentnym času chorych a staršich wosadnych doma, daruja čas a małki postrow z wosady.

Zwjetša su to ći domawobstarani, ale tež druzy chori a stari abo samotni so wopytuja. Hdyž poda so starši abo chory čłowjek do starownje dóstanje tohorunja wopyt Hilžbjety.

Druhdy mjenuja so kružki Hilžbjetow tež kružk Carity. W prjedawšich časach přewzachu nadawk wopytowanja wosebje samostejace žony. Tohorunja buchu wulěty w běhu lěta organizowane. Hłowny nadawk wopyta w adwentnym času so hač do dźensa pěstuje a pomha wopytanym so na wosadnym žiwjenju wobdźěleć.

W našej wosadźe skutkuja žony z kójždeje wjeski po wulkosći a potrjebje jako Hilžbjety.

Zetkanje Hilžbjetow

Na spočatku adwentneho časa, najhusćišo wutoru do prěnjeho adwenta, so zetkanje wozjewi. Zapakuja so małke dariki: wottorhansku protyku za nowe lěto, někotre słódkosće, hodowna karta a małka pasleńka. Tuta so w předpolu zhotuje, zhromadnje na farje, abo tež doma.

Tež za našich ministrantow so małke dariki zapakuja: kalender a někotre słódkosće.

Je wšitko hotowe, so posydnjemy. Při šalce wina abo čaja a małkej chłósćeńce přehlada so lisćina wopytowacych, so přidatne karty napisaja a připisaja. Hustohdy wužije so składnosć wo trěbnosći wopyta rozprawjeć abo daledać. Sćěhuje zwjetša małki přednošk knjeza fararja abo rozprawa wo aktualnych temach wosady. 

Wječor wuklinči z duchownym słowom a modlitwu za wšitkich chorych a staršich wosadnych.

Zapłać Bóh wšitkim žonam, kotřiž swój čas našim potrěbnym wosadnym wopruja.

Statistika 2019

Sobustawojo 2019: 12 žonow za něhdźe 20 wjeskow wosady w kotrychž mamy tuchwilu wopyty planowane. K tomu přińdu po potrjebje starownje tež zwonka wosady.

pakčiki domawobstaranych 2019: 94

pakčiki za ministrantow 2019: 70

Kontakt: Zajimče su přeco witane a móža so na zetkanju wobdźělić abo so w farskim běrowje naprašować. 

Zrudni, ale połno dźakownosće a česće rozžohnowachmy našu najstaršu a najdlěje skutkowacu Hilžbjetu z našeho kruha. Wutrobny zapłać Bóh jej za dołholětnu słužbu. Nětko nadźijamy so na jednu nowu Hilžbjetu, kotraž by jeje "wjeski přewzała".

Swjata Hilžbjeta

Hilžbjeta narodźi so 1207 jako kralowska dźowka w Madźerskej. Hižo ze štyrjomi lětami bu jeje přichodnej maćeri přepodata, zo by wona ju kubłała. Bohužej zemrě jej přilubjeny nawoženja, tak zo so jej da za tehdyši čas njetypiska přiležnosć so z lubosće zmandźelić z młódšim bratrom přilubjeneho nawoženje. Hilžbjeta a Ludwig dóstaštaj tři dźěći. Hilžbjeta bě jara nabožnje žiwa a přizamknje so tak mjenowanemu Hibanju chudoby, kotrež běše tehdy jara popularne. Chcyše cyle w chudobje žiwa być a staraše so wo chudych chorych a kiprych. Rozdawa wšo jeje zamóženstwo a jědź chudym. Tola jej bliši a swójbni njemějachu žane zrozumjenje, mějachu strach wo swójski pjenjez.

Wot Hilžbjety bu žadane, zo je jeje stawej wotpowědnje žiwa. Po smjerći mandźelskeho sćěhuje strach wo namrěłstwo, kotrež přeco dale rozdawa. Jeje duchowny radźićel Konrad z Marburga jeje nabožne wusměrjenje sylnje podpěruje. Přiwuzni ju z hrodu wuhnachu a Hilžbjeta dyrbješe z jeje třomi dźěćimi wo hospodu prosyć. Tola nichtó njepomha jej. 

Jako dósta mały pjenjez z jeje namrěłstwa załoži chorownju w Marburgu, w kotrejž hlada chorych hač do jeje smjerće. Bjezmócna zemrě wona w starobje 24 lětna dnja 17.11.1231 w Marburgu.

Hižo 27.05.1235 bu swjata prajena. W Marburgu natwari so wokoło kapałki chorownje cyrkej, kotraž bu jej poswjećena.

Impressum und Datenschutz / Impresum a škit datow