Wuběr rěčow:

40 dnjow póstneho časa

· 40 dnjow póstneho časa započinaja so z popjelnej srjedu

· mjenujemy póstny čas tež zawrjeny čas, w kotrymž so zjawnych zawjeselenjow a zabawow zdźeržujemy

· wužiwajmy čas so znowa na Jězusa wusměrić a swoju wěru wobnowić

Modlitwa:
Jězuso, daruj nam w tutych 40 dnjach posta wotewrjene wuši,
zo bychmy na Tebje słuchali.
Pomhaj nam póznać što je wažne za žiwjenje
a čehož móžemy so wzdać,
zo móhli so znowa na Tebje wusměrić. Amen.

Popjelna srjeda

· je kruty póstny a abstinentny dźeń

· to rěka najěmy so jenož jónu wob dźeń a wzdamy so mjasnych jědźow a wšeho, štož za zežiwjenje trěbne njeje (napřkład alkohol, słódkosće, a dalše)

· na kemšach trusy so popjeł na hłowu, zo bychmy zjawnje wuznali: "Haj, chcu so nakazać a ewangelijej, Dobremu poselstwu, wěrić".

Póstne předewzaća?!

- lětsa přewodźa nas swj. Józef w póstnych prědowanjach

přehlad prědowarjow a temow:

kan. Wito Sćapan        Józef - sonjer (Njeměj strach!)
kan. Sćěpan Delan       Józef - patron cyrkwje
f. Michał Nawka           Józef - patron mrějacych
f. Měrćin Deleńk           Józef - pěston (doma wo wěrje rěčeć)
f. Beno Jakubaš              Józef -  patrón dźěławych
f. Gabriš Nawka             Józef - zastaraćel swójby
f. Tomasz Dawidowski   Józef - špihel sćerpnosće
k. dr. Jens Buliš              Józef - patron starych

přehlad časow namakaće pod tutym linkom

terminy w našej wosadźe:

w farskej cyrkwi pjatk 19:00 hodź. na kemšach, serbsce
w klóšterskej cyrkwi srjedu 18:30 hodź. z křižowym pućom, serbsce

Křižowy puć móžemy doma rozpominać, w ćichej modlitwje w cyrkwi abo na sćěhowacych terminach zhromadnje z wosadu:

terminy

- w farskej cyrkwi: njedźelu 14 hodź. / srjedu 19 hodź.
- w klóštrje: srjedu 18:30 hodź. (s) a štwórtk 19:30 hodź. (n)

za dźěći w klóštrje duwurěčnje

- 02.03. 15:30 hodź. šulske kemše
- 09.03. 15:30 hodź. křižowy puć
- 16.03. 15:30 hodź. šulske kemše
- 23.03. 15:30 hodź. křižowy puć

za swójby

· w farskej cyrkwi na njedźelach 14 hodź.

Staciju křižoweho puća molować/wuhotować?

Za Bołmončku chcemy w farskej cyrkwi wosadny křižowy puć přihotować.
K tomu přeprošujemy wšitkich - młodych a staršich - wobraz molować a mysle napisać. Tute so potom do křižoweho puća hromadźe spletu. Hramik a pokiwy su we hłownym zachodźe farskeje cyrkwje přihotowane.

LINK za Material

Bild: Christine Limmer
In: Pfarrbriefservice.de

Za wobnowjenje wěry a znowa wusměrjenje na Jězusa poskići cyrkej nam sakrament swj. spowědź.

Terminy w našej wosadźe:

srjedu wječor: w klóštrje pola póstneho prědarja

pjatk do kemši: w Chrósćicach pola póstneho prědarja
                        w klóštrje pola celebranta kemšow

sobotu 16:00 hodź. w Chrósćicach a w klóštrje

-  Póstny čas za swójby ze zakładnošulskimi dźěćimi:Fastenbriefe für Kinder - Kirche Osterzgebirge (kirche-osterzgebirge.de)

- "Moja póstna waka" přehlad za šulerjow srjedźneje šule. LINK

- Křižowy puć za swójby z dźěćimi (Link k wideju)

- Póstny čas za pory: LINK

Za dorosćenych:

· Što je póstny čas?: Was ist die Fastenzeit? - YouTube

· Za dorosćenych - Křižowy puć (hudźba a wobrazy) Link k wideju

Impressum und Datenschutz / Impresum a škit datow