Wuběr rěčow:

Nutřkowne ponowjenje farskeje cyrkwje 2022

Zuständig für die Durchführung der ELER-Förderung im Freistaat Sachsen ist das Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (SMUL). Referat Förderstrategie, ELER-Verwaltungsbehörde.

Za nutřkowne ponowjenje farskeje cyrkwje prosymy podróšenja dla wo sćedriwe dary.

Kontowy zwisk wosady:
mějićel konta: kat. wosada swj. japoštołow Symana a Judy
banka: Liga Bank Regensburg
IBAN: DE14 7509 0300 0008 2989 98
BIC: GENODEF1M05

podajće hesło: ponowjenje farskeje cyrkwje

Wutrobny zapłać Bóh.

pokročowanje dźěłow, julij 2023

Pomolowanje na sćežorach je hižo derje widźeć. Wjerch a sćěny su barbjene. Lampy so dale přićinjuja. Postawje jandźelow buchu na wołtar stajene.

Kónc měsaca wottwarichu so róšty, tak zo směmy prěni raz  nowe pomolowanje wobdźiwać.

 

 

fotowa dokumentacija pokročowanja dźěłow junij 2023

 

Wjelbowane wjerchi su hižo barbjene.

Wosadni  pomhaja ze zapalom při wotmyću sazow wot woknow, při rjedźenju woknow, při srěbanju a wotmyću sćěnow.

Někotre z nowych lampow su hižo přićinjene.

Fotowa dokumentacija pokročowanja dźěłow měrc 2023

w nowej sakristiji
na nabóčnym chórje
wid wot zady na wołtarnišćo
zady w cyrkwi pod chórami
wid wot deleka srjedź cyrkwje na wołtar
wyše nabóčnych chórow
poschody róštow
pod wjerchom nabožnych chórow, srěbanje pawčinow
pod wjerchom srjedźneje łódźe
nimale wšitke čorne smužki su pawčiny
prěnje kable hač wyše stołpa
wid na nowe schody
wid na nowe schody
centrala kablow w starej sakristiji
 

Zahajenje dźěłow w cyrkwi

Ručež běše wołtar škitany spočinachu firmy z wotmachom dźěłać.
Jako prěnje bu na wšitkich sćěnach wot špundowanja sem něhdźe jedyn meter wobmjetka wotklepany, dokelž dyrbješe so tutón ponowić. A to na wonkownych sćěnach, při kóždym stołpje (podstołp), w sakristijomaj a w schodźišćach po potrjebje.
We wobejoch sakristijach točachu so potom nowe dźěry za wšitke kable, kotrež so nowe kładźechu, w kóždej sakristiji tři do wołtarnišća a tři do cyrkwinskeje łódźe. We wobłuku wotklepaneho wobmjetka so přez cyłu cyrkej při wonkownych sćěnach abo na stołpach połožichu kable za milinu abo dalšu elektriku. "Centrala" wšitkich kablow budźe, kaž je na wobrazu widźeć, zaso stara sakristija. We wołtarnišcu so kable do špundowanja połožichu.
Jako běchu kable składźene a tyzki sadźene buchu kanale zaso začinjene a wšitko zwobmjetane. Wosebje wokoło našich podstołpow, běše to mnohich róžkow dla wužadace dźěło. Elektriske dźěła w přizemi so nimale na kónc chileja a hižo dźe do wyšin.
Za to trěbne róšty so runje twarja, při wobłoženju wot deleka hač horje a wot prědka hač do zady a potom hač k sćěnam, tak zo móžeš kóždy kućik sćěny bjez rěbla dosćahnyć.

Přihot přetwara: Barba a škit wołtarja

Nětko su ławki wšitke won a dźěła móžeja so započinać. Takle běše plan. Wotewrjene pak běše přeco hišće prašenje za nutřkownym wumolowanjom. Tuž dachmy dalše přepytowanje do nadawka. Restawratorka wołtar dokładnje přepytuje a nadźěła dalše doporučenja za nowe wumolowanje, kotrež sposrědkujemy potom pomnikoškitej.
Hakle po tutym přepytowanju móžemy wołtar dospołnje ze škitom wobdać, zo njeby so při dalšich dźěłach skóncował abo dale zapróšił.
Nětko móžeja dźěła woprawdźe započinać.

Přihoty přetwara: farska cyrkej so dospołnje wurumuje, oktober 2022

Dźěl 2: Wurumowanje cyrkwinskich ławkow - dźěłowa akcija 29.10.2022

Sobotu 29.10.2022:

Zapłać Bóh prajimy njeličomnym pomocnikam a pomocnicam při wurumowanju farskeje cyrkwje!!!

Hižo do 9:00 hodź. přichwatachu ze wšěch dźělow wosady młodostni a dorosćeni, zo bychu zapřimnyli a cyrkej wurumowali. Bě jich telko, zo njemóžachmy wšitkich zličić. Trochujemy, zo bě jich wjace hač 70. Jako prěnje buchu deleka ławki wotšrubowane a won nošene. Ławki nimale wotsamo z cyrkwje smalichu a na připowěšak lětachu a to samo dwě etaži wysoko. Za polstrowanje mjez etažami hodźachu so stare ławkowe zawki jara derje wužić. Ručež běchu připowěšaki połne a ławki hižo kaž na busowym zastanišću na transport do Worklec čakachu, buchu w mjezyčasu dalše cyrkwinske meble na farski dwór zwožene. Potom běchu spowědne stoły na rjedźe, kotrež so w garaži składuja. Jako běchu jězdźidła zaso w Chrósćicach, nakładowachu dalše ławki. Připódla započachu mužojo schody a podest před wołtarjom/tabernaklom wottwarić a zrumować. Młodostni po zrumowanju ławkow wšitko wumjećechu. Jako běchu wšitke delne ławki wurumowane, pokročowachu mužojo na chórach. Zaso mějachu so najprjedy ławki wotšrubować. Potom składźechu zawki ławkow na wobłoženja a suwachu pomałku jednu ławku po druhej dele, hdźež dalši je přimnychu a won donjesechu. Cyłkownje buchu tak 74 ławkow z cyrkwje do Worklec dowjezene.

We Worklecach buchu ławki do dwejoch rumnosćow hródźe knježeho dwora zarumowane. Transport wokoło wjacorych róžkow a składowanje ławkow běše kaž hra tetris. Na zbožo běchu wulke wrota z dwora sem swobodne, tak zo njetrjebachu małke huske wrota wužiwać. Wšako su ławki, klečaceho dźěla dla, chětro spěrawe.

W Chrósćicach mužojo hišće poslednje kamory ze sakristije wottwarichu na farskej łubi zaso natwarichu, zo maja tam ministrantske drasty přechodnje jich krute a škitane městno.

Připołdnju zetkachu so wšitcy pomocnicy na farskim dworje, zo bychu na zdokonjane dźěła wróćo zhladowali a so posylnili.

Kajki to wulkotny a pohonjacy zazběh do nutřkowneho ponowjenja našeje farskeje cyrkwje!

Dźěl 1: Přihot Hórnikoweho domu za kemše

Wot póndźele 24.10.2022 přihotuje so Hórnikowy dom za kemše. 

Po tym zo bu Hórnikowy dom dospołnje wurumowany, buchu sćěny a wjerch žurle a přichodneje sakristije wot spočatka oktobra přez Grutkec firmu wobělene. Wo žehlawki a lampy staraše so firma Jakubaš. Wot póndźele zatwari firma Eule małke pišćele. Runočasnje wottwarichu MiC a Bjaršec wótřerěčaki w cyrkwi, zo bychu je w a zwonka Hórnikoweho domu připrawili.

Wołtarne blido je hižo přihotowane. Wot wutory wottwari blidar Hawštyn Smoła Marijanski kaž tež Bosćanowy wołtark. Jemu pomocy bě dźěłaćer firmy Christofa Žura. Nětko pyša nowe wołtarnišćo Hórnikoweho domu. Tež naprawa za woporne swěčki, wuwěšk a blida za flyery a KP přećahnu do Hórnikoweho domu.

Runočasnje zarjaduja so zbytne meble we wołtarnišću, přihot městna za křćeńcy, organizacija sakristije (kotraž budźe wo wjele mjeńša hač nětkole), zatwar wěčneje swěcy a naposledk stajenje stólcow za wosadnych.

Sobotu so tež wonka hišće swěca připrawi, zo njebychu so kemšerjo w ćmě na dworje kopolili.

Nutřkowne wumolowanje

Wot spočatk Oktobra 2022 stej dwaj přikładaj/namjetaj nutřkowneho wumolowanja k wobhladanju přihotowanej.

1. přikład: we wołtarnišću wot deleka srjedźa widźeć. Namjet zhromadnje z pomnikoškitnym zarjadom zdźěłany.

2. přikład: na sewjernym pódlanskim chórje na stołpje wonkowneje sćěny widźeć.

Doskónčny rozsud a dojednanje z pomnikoškitom hišće wusteji.

Prěnje přihoty - Wozjewjenje 26.9.2021

Jako wosada chcemy klětu našu wosadnu cyrkej nutřka ponowić. To je wosadne předstejćerstwo wobzamknyło a trěbne podłožki biskopskemu ordinariatej přepodało. Planowane su za zwoprawdźenje dwaj projektaj: Jedyn ma hesło "přetwar", druhi "saněrowanje".

1. wotrězk přetwar

- renowacija wysokeho wołtarja,
- ponowjenje wołtarnišća a wobłoženjow chóra,
- zatwar nowych mebli do sakristije,
- narunanje starych stólcow pod chórami
- nowotwar zwukoweje připrawy.

Za wšitko to je wobličenje wunjesło sumu 450.000,00 €. Wot tutoho tydźenja nětko wěmy, a to jara zwjeseli, zo ma wotrězk "přetwar" solidny financilny zakład, dokelž su trěbne pjenjezy připrajene. Za tutón projekt je nam wobstarał zapósłanc sakskeho krajneho sejma, knjez Alojs Mikławšk, spěchowanje we wysokosći 360.000,00 €. Jako wosada mamy 40.000,00 €  nahromadźić a 50.000,00 € z wosadnych financow financow dać.

2. wotrězk saněrowanje

- róšty
- ponowjenje delneho dźěla wobmjetka,
- saněrowanje wšitkich duri a wołtarnych schodźeńkow,
- zwoprawdźenje bjezbarijerneho přistupa do cyrkwje,
- ponowjenje elektriki, wobswětlenja a tepjenja
- zatwar noweje přewětrowanskeje připrawy.

Tónle dźěl dźěłow ma 440.000,00 € płaćić. Financować ma so podźělnje přez Laeder (200.000,00€), wosadu a biskopstwo (100.000,00 €).Trěbne připrajenja su hižo dóšli.

wobrazowa dokumentatcija twarskich dźěłow a přihotow

schody

róšty

 
 

wotklepanje wobmjetka a elektrika

zarumowanje ławkow we Worklecach

 
 

wurumowanje cyrkwje

 
 

patrónatne kemše a procesjón ze symboliskim wućahom z cyrkwje

Přihoty

 

barbny přikład a Hórnikowy dom

 
Impressum und Datenschutz / Impresum a škit datow