Wuběr rěčow:

Nutřkowne ponowjenje farskeje cyrkwje 2022

Zuständig für die Durchführung der ELER-Förderung im Freistaat Sachsen ist das Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (SMUL). Referat Förderstrategie, ELER-Verwaltungsbehörde.

Přihoty přetwara: farska cyrkej so dospołnje wurumuje, oktober 2022

Dźěl 2: Wurumowanje cyrkwinskich ławkow - dźěłowa akcija 29.10.2022

Sobotu 29.10.2022:

Zapłać Bóh prajimy njeličomnym pomocnikam a pomocnicam při wurumowanju farskeje cyrkwje!!!

Hižo do 9:00 hodź. přichwatachu ze wšěch dźělow wosady młodostni a dorosćeni, zo bychu zapřimnyli a cyrkej wurumowali. Bě jich telko, zo njemóžachmy wšitkich zličić. Trochujemy, zo bě jich wjace hač 70. Jako prěnje buchu deleka ławki wotšrubowane a won nošene. Ławki nimale wotsamo z cyrkwje smalichu a na připowěšak lětachu a to samo dwě etaži wysoko. Za polstrowanje mjez etažami hodźachu so stare ławkowe zawki jara derje wužić. Ručež běchu připowěšaki połne a ławki hižo kaž na busowym zastanišću na transport do Worklec čakachu, buchu w mjezyčasu dalše cyrkwinske meble na farski dwór zwožene. Potom běchu spowědne stoły na rjedźe, kotrež so w garaži składuja. Jako běchu jězdźidła zaso w Chrósćicach, nakładowachu dalše ławki. Připódla započachu mužojo schody a podest před wołtarjom/Tabernaklom wottwarić a zrumować. Młodostni po zrumowanju ławkow wšitko wumjećechu. Jako běchu wšitke delne ławki wurumowane, pokročowachu mužojo na chórach. Zaso mějachu so najprjedy ławki wotšrubować. Potom składźechu zawki ławkow na wobłoženja a suwachu pomałku jednu ławku po druhej dele, hdźež dalši je přimnychu a won donjesechu. Cyłkownje buchu tak 74 ławkow z cyrkwje do Worklec dowjezene.

We Worklecach buchu ławki do dwějoch rumnosćow hródźe knježeho dwora zarumowane. Transport wokoło wjacorych róžkow a składowanje ławkow běše kaž hra tetris. Na zbožo běchu wulke wrota z dwora sem swobodne, tak zo njetrjebachu małke huske wrota wužiwać. Wšako su z klečacej ławku chětro spěrawe.

W Chrósćicach mužojo hišće poslednje kamory ze sakristije wottwarichu na farskej łubi zaso natwarichu, zo maja tam ministrantske drasty přechodnje jich krute a škitane městno.

Připołdnju zetkachu so wšitcy pomocnicy na farskim dworje, zo bychu na zdokonjane dźěła wróćo zhladowali a so posylnili.

Kajki to wulkotny a pohonjacy zazběh do nutřkowneho ponowjenja našeje farskeje cyrkwje!

Dźěl 1: Přihot Hórnikoweho domu za kemše

Wot póndźele 24.10.2022 přihotuje so Hórnikowy dom za kemše. 

Po tym zo bu Hórnikowy dom dospołnje wurumowany, buchu sćěny a wjerch žurle a přichodneje sakristije wot spočatka oktobra přez Grutkec firmu wobělene. Wo žehlawki a lampy staraše so firma Jakubaš. Wot póndźele zatwari firma Eule małke pišćele. Runočasnje wottwarichu MiC a Bjaršec wótřerěčaki w cyrkwi, zo bychu je w a zwonka Hórnikoweho domu připrawili.

Wołtarne blido je hižo přihotowane. Wot wutory wottwari blidar Hawštyn Smoła Marijanski kaž tež Bosćanowy wołtark. Jemu pomocy bě dźěłaćer firmy Christofa Žura. W nowym wołtarnišću pyša nětko přechodnje Hórnikowy dom. Tež woporne swěčki, wuwěšk a blida za flyery a KP přećahnu do Hórnikoweho domu.

Runočasnje zarjaduja so zbytne meble we wołtarnišću, přihot městna za křćeńcy, organizacija sakristije (kotraž budźe wo wjele mjeńša hač nětkole), zatwar wěčneje swěcy a naposledk stajenje stólcow za wosadnych.

Sobotu so tež wonka hišće swěca připrawi, zo njebychu so kemšerjo w ćmě na dworje kopolili.

Nutřkowne wumolowanje

Wot spočatk Oktobra 2022 stej dwaj přikładaj/namjetaj nutřkowneho wumolowanja k wobhladanju přihotowanej.

1. přikład: we wołtarnišću wot deleka srjedźa widźeć. Namjet zhromadnje z pomnikoškitnym zarjadom zdźěłany.

2. přikład: na sewjernym pódlanskim chórje na sćežoru wonkowneje sćěhny widźeć.

Doskónčny rozsud a dojednanje z pomnikoškitom hišće wusteji.

Prěnje přihoty - Wozjewjenje 26.9.2021

Jako wosada chcemy klětu našu wosadnu cyrkej nutřka ponowić. To je wosadne předstejćerstwo wobzamknyło a trěbne podłožki biskopskemu ordinariatej přepodało. Planowane su za zwoprawdźenje dwaj projektaj: Jedyn ma hesło "přetwar", druhi "saněrowanje".

1. wotrězk přetwar

- renowacija wysokeho wołtarja,

- ponowjenje wołtarnišća a wobłoženjow chóra,

- zatwar dobrych mebli do sakristije,

- narunanje starych stólcow pod chórami

- nowotwar zwukoweje připrawy.

Za to je wobličenje wunjesło sumu 450.000,00 €. Wot tutoho tydźenja nětko wěmy, a to jara zwjeseli, zo ma wotrězk "přetwar" solidny financilny zakład, dokelž su trěbne pjenjezy připrajene. Za tutón projekt je nam wobstarał zapósłanc sakskeho krajneho sejma, knjez Alojs Mikławšk, spěchowanje we wysokosći 360.000,00 €. Jako wosada mamy 40.000,00 €  nahromadźić a 50.000,00 € z wosadnych financow financow dać.

2. wotrězk saněrowanje

- róšty,

- ponowjenje delneho dźěla wobmjetka,

- saněrowanje wšitkich duri a wołtarnych schodźeńkow,

- zwoprawdźenje bjezbarijerneho přistupa do cyrkwje,

- ponowjenje elektriki, wobswětlenja a tepjenja

- zatwar noweje přewětrowanskeje připrawy.

Tónle dźěl dźěłow ma 490.000,00 € płaćić. Financować ma so podźělnje přez Laeder (200.000,00€), wosadu a biskopstwo (100.000,00 €).Trěbne připrajenja su hižo dóšli.

wobrazowa dokumentatcija twarskich dźěłow a přihotow

zarumowanje ławkow we Worklecach

wurumowanje cyrkwje

 

patrónatne kemše a procesjón ze symboliskim wućahom z cyrkwje

Přihoty

barbny přikład a Hórnikowy dom

 
Impressum und Datenschutz / Impresum a škit datow