Wuběr rěčow:

Wusyłanje Nabožneho słowa k dnjej w serbskim rozhłosu

Nabožne słowo k dnjej wusyła so wšědnje wot póndźele do soboty něhdźe tři króč we běhu rańšeho wusywanja.

Njedźelu wusywa so prědowanje duchowneho. 

Kóždy měsac je jedna wosada za wusywanje nabožneho słowa zamołwita.

Z našeje wosady wobdźělitej so wikarija a wosada jako separatnej wuhotowarjej tajkeho měsaca.

Terminy so z časom we wozjewjenjach zdźěla. W tutym zwisku połoži so do farskeje abo do klóšterskeje cyrkwje lisćina, hdźež móže so kóždy zapisać, kotryž ma zajim jedne abo dwě wusywani přihotować.

Prosymy hotowe přinoški rěčnje hišće raz přehladać dać. Za našu wosadu (wosadu a wikariju) su so knjeni Delanowa z Wěteńcy, knjeni Barčowa z Łusča a knjeni Wjenkowa z Chrósćic zwólniwe wuprajili. Prošu nawjazajće z jednej z nich samostatnje kontakt.

Kóždy, kotryž so zapisa, měł so 3 tydźenjow do wusyłanja pola serbski-program[at]mdr.de přizjewić a termin za nahrawanje wusywanja dojednać.

1. Wotpohlad rěčaceho měł być, wšitkich słucharjow po móžnosći docpěć.

2. Prošu na jednu mysličku koncentrować – čim krótšo a jadriwišo so něšto praji, ćim prjedy wostanje to w pomjatku.

3. Wosobinske dožiwjenja a epizody wostanu słucharjam wjele dlěje w pomjatku hač powšitkowne nabožne napominanja.

4. Hdyž so duchowne swójstwo třećich wužije, ma so to jasnje prajić (citować).

5. Dawna zasada kóždeho rěčnika: Čim krótšo, ćim lěpje! To rěka: Po 1,5 min (połdra mjeńšiny) je kónc. Dokładny čas hodźi so zwěsćić w tym, zo so tekst wótře přečita.

6. Derje je, wužiwać krótke sady!

7. Pokiw za čitanje před mikrofonom (při nahrawanju): tekst na cedli napisany sobupřinjesć, podšmórńmy sej słowa, kotrež su nam wažne. Tak wěmy, na kotrym městnje akcent leži a hdźe měł so hłós pozběhnyć.

8. Zo so njebychu zmylki kopili by derje było, hdyž by zamołwity z kóždeje wosady teksty do toho přehladał (w n. duchowneho).

9. Nabožne słowo k dnjej ma najpozdźišo pjeć dnjow do wusyłanskeho dnja předležeć. Prosymy wo to, zo so nahrawanski termin 14 dnjow do toho ze zamołwitym redaktorom dorěči. Nahrawanje přewjedźe so stajnje w studiju Serbskeho rozhłosa – wotydźenja 8.00 do 16.30 hodź.

10. Płaći so dźeń nahrawanja w studiju, a nic wusyłanski dźeń.

11. Awtor dyrbi stajnje tež rěčnik być, dokelž so honorar jenož na rěčnika přepokaza.

12. Rěčnik dyrbi znajmjeńša 16 lět być, wuwzaća njejsu z prawniskich přičin móžne.

13. Prošu wobkedźbować, zo so w „Nabožnym słowje“ njespěwa a zo so žane druhe hudźbne přeća njehodźa do tuteho zwjazać.

14. Wurězki z knihow abo powědki druhich smědźa so jenož z pisomnej dowolnosću awtora resp. nakładnistwa wužiwać. Tuta dowolnosć ma so před nahrawanjom w Serbskim rozhłosu předpołožić.

Impressum und Datenschutz / Impresum a škit datow